Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frie grundskoler kan søge tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i form af for eksempel individuelle lærertimer, pædagogisk medhjælp og hjælpemidler.

Frie grundskoler har mulighed for at søge tilskud til følgende former for støtte:

Tilskud til elever med særlige behov

Specialundervisning – behov over 9 timer (12 lektioner)

Efter ansøgning til enkelte elever. Elever, der har brug for ekstra lærerstøtte i eller uden for undervisningen grundet for eksempel faglige vanskeligheder, problemer med koncentration, opmærksomhed og aktivitet, eller fordi de har en syns- eller hørenedsættelse. Behovet skal være på mindst 12 lektioner ugentligt).

Pædagogisk medhjælp

Efter ansøgning, men kun til elever, der modtager specialundervisning (Behovet skal være på mindst 12 lektioner ugentligt). Typisk elever i de mindre klasser, der har problemer med koncentration, opmærksomhed og aktivitet, men ikke har egentlige faglige vanskeligheder. Disse elever har altså brug for pædagogisk støtte i undervisningen, og opgaven vil typisk blive varetaget af en støttepædagog.

Praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap

Fortsætter som hidtil – for alle elever med behov for denne hjælp, altså både til elever med behov over 9 timer (12 lektioner) og for elever, der ikke har behov for støtte i mere end 9 timer (12 lektioner).

Elever, der har brug for praktisk hjælp i eller omkring undervisningen. Eksempelvis elever med bevægelsesvanskeligheder, elever der sidder i kørestol, svagsynede eller hørehæmmede elever. 

Elever der har brug for hjælpemidler, der kan kompensere en given funktionsnedsættelse. For eksempel i form af it-udstyr til ordblinde eller svagsynede/blinde elever. Der bevilges også ergonomiske møbler til elever med bevægelsesvanskeligheder og høretekniske løsninger til hørehæmmede elever.

Elever, der har en funktionsnedsættelse, der gør, at de ikke kan tage offentlig transport i skole, kan bevilges befordring med taxa. I nogle tilfælde er det også muligt at søge om kompensation for at forældre kører deres barn i skole. 

Dansk for tosprogede

Fortsætter som hidtil – for alle elever med behov for denne hjælp, altså både til elever med behov over 9 timer (12 lektioner) og for elever, der ikke har behov for støtte i mere end 9 timer (12 lektioner).

Der kan søges tilskud til tosprogede elever, der har brug for ekstra danskundervisning.

Undervisningen skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen.

Der kan søges tilskud til såvel individuelle lærertimer som holdundervisning.

Nicolas No Richter

Nicolas No Richter

Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter