Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vold og trusler mod medarbejdere på skolen

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der er mange opmærksomhedsfelter, når skolens medarbejdere oplever vold og trusler. Der er også mange dilemmaer.

  Vold er ikke kun fysisk vold. Vold kan også være psykisk i form af trusler og krænkende adfærd (jf. Arbejdstilsynet).

  Risikovurdering

  Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal skolernes ledelse og arbejdsmiljøorganisationen vurdere, om der er risiko for arbejdsrelateret vold og trusler. Risikovurderingen skal både dække arbejdstiden på skolen og risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Med udgangspunkt i risikovurderingen skal skolen lave en plan for forebyggelse af vold og trusler – herunder retningslinjer for, hvordan man på skolen håndterer eventuelle konfliktsituationer.

  Registrering

  Alle episoder med vold og trusler på skolen skal ifølge Arbejdsmiljøloven registreres. Skolens arbejdsmiljøorganisationen skal bruge denne registrering i arbejdet med at forebygge konflikter og vold.

  Anmeldelse som en arbejdsskade

  En fysisk eller psykisk skade i forbindelse med arbejdet, skal skolen anmelde som en arbejdsskade på easy.dk. Skolen anmelder ulykken til skolens forsikringsselskab og Arbejdstilsynet efter de regler, der gælder for anmeldelse.

  Arbejdsskadeerstatning

  Hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke på skolen eller får en sygdom, der kan skyldes arbejdet på skolen (erhvervssygdom), kan medarbejderen muligvis få det godkendt det som en arbejdsskade.

  Det er vigtigt, at skolen, som arbejdsgiver, eller medarbejderen selv anmelder en arbejdsulykke.

  Hvis en medarbejder har mistanke om, at have fået en erhvervssygdom, fx. posttraumatisk belastningsreaktion, er det vigtigt, at dennes læge eller medarbejderen selv anmelder sygdommen.

  Godkendelse som arbejdsskade kan give medarbejderen erstatning for varigt mén eller tab af erhvervsevne.

  Erstatning i forbindelse med lovovertrædelse

  Der findes mulighed for erstatninger for personskade forvoldt ved lovovertrædelse, udover det som den skadelidte medarbejder eventuelt måtte være berettiget til i en arbejdsskadesag.

  Under justitsministeriets område findes det såkaldte Erstatningsnævn, der træffer afgørelser om erstatning i personskadesager. Nævnet træffer også afgørelser i sager om lærere og pædagoger, der kommer til skade i arbejdstiden f.eks. pga. en elevs voldelige eller truende adfærd.

  Praksis strammet op

  Hovedreglen er ifølge de relevante lovbestemmelser, at en hændelse skal være politianmeldt senest 72 timer efter dens indtræden for at give mulighed for erstatning ved Erstatningsnævnet. Med andre ord skal f.eks. eleven være politianmeldt indenfor 3 dage, såfremt der er tale om en sag hvor det er en elev ved skolen der forvolder personskade.

  Der kan være konkrete, individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige årsager som begrundelse for ikke at politianmelde en elev. I disse særlige tilfælde kan Erstatningsnævnet se bort fra reglen om politianmeldelse af episoden inden for 72 timer, MEN der er strammet meget op i forhold til tidligere praksis. I dag inddrages i sagsbehandlingen, om der i forbindelse med manglende (rettidig) politianmeldelse reelt er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der taler for dispensation, fordi den manglende politianmeldelse i sager om personales tilskadekomst i arbejdstiden i en del tilfælde ikke skyldes pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. I den sammenhæng meddeler Erstatningsnævnet om sin praksis og vurdering bl.a. at;  

  men i stedet f.eks. kan være, at den ansatte ikke ønskede forholdet anmeldt, at den ansatte eller arbejdspladsen kun anså tilskadekomsten for en arbejdsskade eller ikke betragtede det som sandsynligt, at den pågældende beboer, elev mv. ville blive straffet. I nogle tilfælde er der blot ikke kutyme for anmeldelse på arbejdspladsen. Med henblik på til stadighed at træffe afgørelser i så nær overensstemmelse som muligt med lovgivningsmagtens intentioner….., søger Erstatningsnævnet imidlertid nu som anført i nævnets årsberetning for 2014 i de enkelte sager oplyst, om der rent faktisk ….. konkret har gjort sig pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn gældende, der taler imod (rettidig) politianmeldelse.” (Erstatningsnævnet.dk)

  Danmarks Private Skolers anbefaling

  Sager vedrørende elevers voldelige eller truende adfærd mod skolens personale er altid vanskelige, idet skolen i sin håndtering af sagen står i mellem - på den ene side - elev/forældre og - på den anden side - medarbejderen. Praksisændringen fra Erstatningsnævnet med krav om politianmeldelse gør ikke håndteringen af disse sager nemmere, snarere tværtimod. Ud over at være vanskelige er sager af denne karakter også sjældent ens og vil variere fx i relation til den specifikke baggrund for hændelsen, det implicerede barns alder og forholdene i øvrigt.  Den optimale fremgangsmåde for skolen i disse sager vil derfor afhænge af sagens nærmere omstændigheder.

  På den baggrund anbefaler Danmarks Private Skoler, at skolerne altid kontakter foreningen hurtigst muligt efter en hændelse med vold/trusler mod medarbejdere i arbejdstiden, og inden der tages yderligere skridt fra skolens side, for konkrete råd og vejledning i sagen. Bemærk i den forbindelse, at skolen som arbejdsgiver dog altid bør sørge for at anmelde en sådan skade til Arbejdsskadestyrelsen i umiddelbar tilknytning til hændelsen eller hurtigst muligt efter i medfør af Arbejdsskadesikringslovens regel om arbejdsgivers anmeldelsespligt.

   

   

  Magtanvendelse

  Sager om vold og trusler mod medarbejdere har ofte sammenhæng med magtanvendelse over for elever. Skolens ledelse skal være opmærksom på, om der har fundet magtanvendelse sted. Læs om magtanvendelse her

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)