Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Dansk for tosprogede tilskud

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

  Skolen kan søge om tilskud til ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever. Undervisningen skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen.

  Tilskud til dansk for tosprogede

  Ansøgning for skolens elever tastes i såkaldte samleansøgninger. I ansøgningen skal skolen oplyse antallet af elever, navn, cpr.nr, nationalitet og klassetrin.

  For elever i indskolingen danner disse oplysninger grundlag for beregning af tilskuddet.
  Ved ansøgninger om tilskud til dansk for tosprogede for elever over 3. klassetrin skal der indsendes dokumentation. Denne dokumentation består alene af en udtalelse fra skolen. Behovet for dansk for tosprogede skal ikke være dokumenteret af PPR.

  Skoleudtalelsen skal indeholde:

  • skolens vurdering af eleven
  • behovet for støtte
  • forslag til indholdet i specialundervisningen. 

  I bekendtgørelse af 28.01.98 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog og ministeriets faghæfte nr. 19 "Dansk som andet sprog" gives der yderligere information og inspiration til undervisning af tosprogede elever i dansk.

  Skoler med udelukkende eller fortrinsvis tosprogede elever

  Skolen kan ikke få tilskud til modersmålsundervisning.

  Ansøgning fra skoler, der fortrinsvis eller udelukkende underviser tosprogede elever, skal vedlægges skolens timefordelingsplan som dokumentation for, at den ugentlige undervisningstid opfylder minimumstimetallet, som det er fastsat i folkeskolelovens § 16.

  Omfanget af skolens undervisning i dansk skal fremgå af planen. Modersmålsundervisning er ikke en del af minimumstimetallet.

  Tilskud og frister

  Ansøgning om tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever skal være styrelsen i hænde senest den 1. februar.

  For nye elever, som det ikke var muligt at søge støtte til 1. februar, er ansøgningsfristen 1. oktober.

  Der er tale om tilskud og ikke en fuld dækning af skolens faktiske udgifter i forbindelse med undervisning af elever med særlige behov. Således svarer taksterne i systemet (om end de løbende reguleres for lønudviklingen) ikke til de faktiske udgifter til aflønning af det pågældende personale, men er alene et tilskud til skolens afholdelse af disse udgifter

  Ophør af støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

  Hvis en elev ophører eller undervisningen af andre årsager ændres væsentligt, skal skolen straks meddele Undervisningsministeriet dette med henblik på en regulering af tilskuddet.

  Kommunalt tilskud (lovens § 23, nr. 3)

  Skolekommunen eller elevens hjemkommune kan yde tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, som er optaget på en fri grundskole.

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter