Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsynserklæringens indhold

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tilsynserklæringens indhold

  Den forældrevalgte, certificerede tilsynsførende, skal hvert år skrive en erklæring. Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

  Erklæringen skal indeholde en række oplysninger og vurderinger:

  Fakta-oplysninger:

  Skolens navn og skolekode
  Navn på den eller de tilsynsførende
  Dato(er) for tilsynsbesøg
  Angivelse af hvilke klasser og hvilke fag den tilsynsførende har overværet i forbindelse med tilsynet

  Tilsynets vurdering:

  Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

  Hvis skolen ikke fører til prøve i historie, skal elevernes standpunkt i historie også vurderes.

  Elevernes standpunkt er en vurdering af det faglige niveau. Standspunktet skal ses i relation til de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag. Vurderingen skal afspejle de faglige forventninger, der er til eleverne, på det tidspunkt vurderingen laves. De fleste skoler vil have evalueringsmetoder, hvorved de systematisk vurderer elevernes standpunkt. Det er ikke alle skoler, der giver standpunktskarakterer.

  Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  En fri grundskoles undervisning skal stå mål med den, der gives i folkeskolen (§ 1, stk. 2 i Lov om frie grundskoler). Der er ikke et krav om, at en fri grundskole skal have de samme fag på skemaet som en folkeskole. Der er ikke fastsat et minimumstimetal for undervisningen på en fri grundskole. Det er således op til den enkelte skole at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Minimumstimetallet for undervisningen i folkeskolen kan således udelukkende betragtes som vejledende.

  Den enkelte frie grundskole kan vælge at benævne fagene anderledes og lade målene for et eller flere af folkeskolens obligatoriske fag indgå i andre kombinationer og forløb. Ligeledes kan skolen selv bestemme, hvornår i skoleforløbet skolen underviser i de enkelte fag.

  ”At stå mål med” betyder, at elever, der forlader 9. klasse i en fri grundskole, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som hvis de havde gået i folkeskolen. Undervisningen skal give de samme muligheder for at erhverve sig viden og færdigheder. Den enkelte elev skal have samme mulighed som en elev i folkeskolen for at gå videre på en ungdomsuddannelse, fx gymnasiet.

  Hvis en fri grundskole forbereder til folkeskolens afgangsprøver, skal undervisningen tilrettelægges således, at eleverne kan indstille sig til prøve på samme klassetrin som i folkeskolen og på tilsvarende vilkår.

  Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Det er lovbestemt, at eleverne på en fri grundskole skal modtage en undervisning, der forbereder dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt at skolen skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Der er flere indfaldsvinkler til evaluering af skolens arbejde med frihed og folkestyre: Skolens formulerede og udtrykte grundholdning - Mål, intentioner med undervisningen - Det faglige stof/Indholdet i undervisningen - Læreren og undervisningsformerne (pædagogik – didaktik) i undervisningen - Eleverne og arbejdsformerne i undervisningen - Organiseringen af undervisningen - Resultatet, udbyttet af undervisningen - Skolens samlede virksomhed og kultur.

  Vurdere om undervisningssproget er dansk, med mindre der er givet dispensation.

  Undervisningssproget på en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog tysk. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk. I praksis gives dispensationen til internationale skoler eller skoler med internationale afdelinger. Man skal være certificeret til at føre tilsyn med skoler med andet undervisningssprog end dansk.

   Tilsyn med donationer til skolen

  Særligt af hensyn til, at forældrene let kan få oplysninger om eventuelle donationer til skolen, har tilsynsførende fra 1. januar 2017 fået til opgave at medtage følgende oplysninger i tilsynserklæringen om:

  • En eller flere donationer fra samme donator, hvis donationen alene eller tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.
  • Donators navn og adresse samt størrelsen af donationen eller donationerne
  • Den samlede størrelse af alle donationer og størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. ekskl. moms.

  Oplysningerne tages fra skolens årsrapport, jf. nedenfor.

  Ved offentliggørelse af oplysninger om donationer fra fysiske personer, skal persondatalovens regler følges. Det betyder bl.a., at skolen har en oplysningspligt over for donator, hvis donation, navn og adresse vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside via tilsynserklæringen.

  Det bemærkes, at skolerne er forpligtede på at oplyse om donationer i årsrapporten for regnskabsåret 2017, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 4, hvor det fremgår, at årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med paradigme for frie grundskoler. Disse oplysninger vil imidlertid først være tilgængelige for de tilsynsførende i begyndelsen af 2018. I det omfang skolerne ligger inde med oplysninger om donationer for regnskabsåret 2016, skal den tilsynsførende medtage disse i tilsynserklæringen for skoleåret 2016/2017. Alle tilsynserklæringer skal indeholde oplysninger om donationer til skolen fra skoleåret 2017/2018.

   

  Det forventes, at tilsynserklæringen vil kunne udfyldes elektronisk fra 1. januar 2018, dvs. for skoleåret 2017/2018. Styrelsen vil orientere skoler og tilsynsførende nærmere herom, når den nye, digitale tilsynserklæring er klar.

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734