Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Slutmål (Den frie grundskoles slutmål for undervisningen)

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skolens slutmål er en form for pejlemærker for undervisningen, altså en beskrivelse af de færdigheder og den kunnen, eleverne forventes at have fået, når de afslutter undervisningen i et bestemt fag eller fagområde på skolen.

  En fri grundskole kan også vælge at følge folkeskolens Fælles Mål helt eller delvis.

  Lovens krav til Slutmål

  Det fremgår af friskolelovens § 1a, at ” Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.”

  Med den frie grundskoles egne slutmål menes de kompetencemål for de enkelte fag eller fagområder, som undervisningen skal lede frem mod.

  Slutmålene er skolens undervisningsmæssige pejlemærker. Uanset hvordan skolen tilrettelægger sin undervisning, skal den formulere, hvilke kompetencemål skolens undervisning leder eleverne frem mod inden for det enkelte fag/fagområde eller emne.

  At en fri grundskoles beskrivelser af slutmål står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, indebærer, at slutmålene, hvad angår det indholdsmæssige, skal kunne sammenlignes med og indeholde kvalitet på samme niveau, men ikke behøver at være identisk med folkeskolens komptencemål.

  Antallet af slutmål

  Der er ikke fastsat krav om, at skolen skal udarbejde særskilte slutmål for hvert enkelt fag eller emne, der er obligatorisk i folkeskolen. Skolen skal som minimum udarbejde særskilte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, det vil sige de humanistiske fag, naturfagene og de praktisk musiske fag.

  Skolen kan også vælge at fastsætte slutmål for de enkelte fag, som den underviser i, eller for flere fag under ét, hvis skolen har tilrettelagt undervisningen tværfagligt.

  Skolerne kan f.eks. i det tilfælde, hvor den vælger at beskrive slutmål for de tre hovedområder, lade slutmålene indgå på en måde, som understøtter skolens undervisningsformer, hvor eksempelvis emnearbejde, tværfaglighed og projektorienteret undervisning er bærende elementer.

  Undervisningen i et fag eller emne kan bidrage med meget eller blot en lille del af et slutmål for et af de tre fagområder.

  Skolen skal beskrive, hvordan undervisningen i faget/fagområdet eller emnet bidrager til, at skolens undervisning samlet set står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Valgfag. Skolen skal sikre, at alle elever gennem dens undervisning får mulighed for at nå slutmålet. Hvis et valgfag vurderes at bidrage til, at undervisningen samlet set står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, men kun tilbydes som et valgfag (fag som ikke er obligatorisk for alle elever), skal skolen i sine beskrivelser tilkendegive, hvordan det sikres, at alle elever møder den faglighed, som valgfaget bidrager med.

  Slutmålets udformning

  Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvordan den fastsætter sine slutmål. Slutmålene kan udformes, så de stemmer overens med skolens overbevisning, og de skal udformes, så det er muligt at vurdere, om en fri grundskoles egne slutmål står mål med folkeskolens kompetencemål.

  Det betyder ikke, at skolens slutmål skal være identiske med folkeskolens kompetencemål. Men at slutmålene skal beskrives på en måde, så det med sikkerhed kan fastslås, at slutmålene for en fri grundskole samlet set indeholder beskrivelser af kompetenceområder for hvert enkelt fag, som står mål med folkeskolens kompetenceområder.

  Det væsentlige er, at målene udfærdiges på en måde, som tydeliggør, at en elev, som går på en fri grundskole, samlet set har samme mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, som hvis eleven havde gået i en folkeskole.

   

   

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734