Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

PPR og de frie grundskoler

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • PPR og de frie grundskoler

  Kommunen og pædagogisk-psykologisk rådgivnings forpligtelser i forhold til den frie grundskole står klokkeklart i Friskolelovens §3, stk. 4: ”Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning”.

  Specialundervisning, tilskud og den pædagogisk-psykologiske rådgivning er uløseligt forbundet med hinanden. Tilskud kan kun gives på baggrund af pædagogisk-psykologisk rådgivning.

  Bemærk at SU-styrelsen forlanger, at når man søger tilskud til specialundervisning, skal der foregå en Pædagogisk-psykologisk rådgivning, som omfatter:

  1. Vurdering* af elevens problemer og behov
  2. Udarbejdelse af forslag til foranstaltning og anbefaling af ugentlig timetal (Handleplan)
  3. Eventuelt en rapport

  Hvad er så en PPR-vurdering*?

  I vejledningen om PPR’s lovgivningsmæssige opgaver formuleres det således:

  "Den pædagogisk-psykologiske vurdering har til formål at belyse elevens faglige, personlige eller sociale problemer med henblik på at yde skolen samt eleven og dennes forældre rådgivning om relevante muligheder for at afhjælpe elevens problemer".

  Der er hermed formuleret et rets- og kvalitetskrav til PPRs faglige indsats til såvel elev som forældre og skole.

  Vejledningen gør endvidere gældende, at PPRs vurdering og undersøgelse i denne forbindelse skal være afpasset den foreliggende problemstilling og dermed alene sikre, at de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger tilvejebringes. Forældrenes aktive og centrale medvirken er altid påkrævet.

  PPR’s opgaver:

  • Vurdering af behov for specialpædagogisk bistand. En pædagogisk-psykologisk vurdering af elevens skoleproblemer, et forslag til hvorledes disse problemer tænkes afhjulpet samt eventuelt udarbejdelse af en pædagogisk-psykologisk rapport.

  Begrebet specialpædagogisk bistand omfatter alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for elevernes undervisning. Specialpædagogisk bistand omfatter derved følgende 6 områder:

  Undervisning i folkeskolens fag

  Træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder

  Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere m.v.

  Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler

  Personlig assistance

  Særligt tilrettelagte aktiviteter

  • Kommunen/PPR følger udviklingen. I bekendtgørelsens §6 stk.1 fastlægges følgende:
   "Kommunen følger udviklingen hos elever, der er henvist til specialundervisning, og tager mindst en gang om året stilling til, om specialundervisningen bør fortsætte, ændres eller ophøre".
  • Fritagelse for undervisningen af en elev i et givet fag. Skolens leder træffer beslutningen på baggrund af et forslag fra PPR, jvf. bekendtgørelsens §11.
  • Særlige vilkår ved de afsluttende prøver. "Tilladelsen til en fravigelse gives af skolelederen. Dette sker på baggrund af indstilling fra klasselæreren i samråd med lærerne i de berørte fag og pædagogisk-psykologisk rådgivning ... Fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) skal der foreligge en aktuel udtalelse om arten og graden af elevens vanskeligheder".
  • Når en elev flytter. I bemærkningerne i vejledningen til §14 stk. 1 forudsættes det, at PPR tager initiativ til at sikre sig forældrenes tilslutning til, at PPR fremsender oplysninger til det rådgivningskontor, der betjener den nye skole, hvis eleven har specifikke undervisningsbehov, der bør tages højde for ved skolestart på den nye skole.
  • Forældre og elev kan selv henvende sig. Med baggrund i bekendtgørelsens §3 stk. 3 gives forældre og elev mulighed for selv at anmode direkte om pædagogisk-psykologisk rådgivning. Denne mulighed bliver hyppigt anvendt som folkeskolens egen mulighed for åben og anonym rådgivning ved pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Muligheden er en vigtig del af PPRs bestræbelser for at arbejde mest muligt forebyggende.
  • Opbevaring / destruering af rapporter. Reglerne om dette er udtrykt i bekendtgørelsens §14 stk.2: "Pædagogisk-psykologiske rapporter m.v. tilintetgøres, når de ikke længere har praktisk betydning, og senest når eleven efter undervisningspligtens ophør udskrives af folkeskolen eller af et undervisningstilbud.
  • Fortsat specialpædagogisk bistand ved skolegangens ophør. I bekendtgørelsens §15 angives en forpligtelse for kommunen til at orientere elev og forældre om muligheder for eventuel fortsat specialpædagogisk bistand, specialkonsulentbistand, kuratorbistand eller rådgivning fra socialforvaltning eller den kommunale ungdomsvejledning.
  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter