Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny ferielov – indefrysningsperioden

  18. september 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Optjening af ferie i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020

  Som følge af overgangen til den nye ferielov, bliver ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Det er for at hindre, at medarbejderne har ti ugers betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. Feriepengene bliver indefrosset i en fond, Lønmodtagernes Feriemidler (herefter kaldt Fonden), og udbetales til medarbejderne, når de forlader arbejdsmarkedet.

  Overgang til ny ferielov:

  Ny ferielov  nyhed1

  Kilde: Beskæftigelsesministeriet

  Indberetning til Fonden

  Skolen skal indberette ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 for samtlige medarbejdere. Der er dog forskel på, hvordan indberetningen skal se ud afhængigt af hvilken type medarbejder, det handler om.

   

  Timelønnet medarbejder:

  Ferie optjent i indefrysningsperioden indberettes løbende som hidtil via eIndkomst til FerieKonto. FerieKonto sender indberetningen videre til Fonden.

   

  Månedslønnet medarbejder[1]:

  Skolen kan vælge at indberette ferien løbende i forbindelse med hver måneds lønafregning eller lave én samlet indberetning efter indefrysningsperioden.

  Løbende indberetning af ferie

  Hvis skolen indberetter ferien løbende i forbindelse med hver måneds lønafregning, skal ferien indberettes som ”funktionær i fortsat ansættelse” via eIndkomst direkte til Fonden.

  Bemærk, fratræder medarbejderen sin stilling mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, skal indberetningerne for perioden trækkes tilbage, og ferien indberettes på ny. Denne gang indberettes ferien som ”fratrådt funktionær”, og optjeningsåret angives som ”9999”. 

  En samlet indberetning af ferie

  Hvis skolen vælger at lave én samlet indberetning for hele indefrysningsperioden, kan det tidligst ske fra den 31. august 2020, dog senest den 31. december 2020.

  Er medarbejderen fortsat ansat efter 31. august 2020 indberettes ferien som ”funktionær i fortsat ansættelse” via eIndkomst direkte til Fonden.

  Har medarbejderen fratrådt sin stilling mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, indberettes ferien som ”fratrådt funktionær” via eIndkomst til FerieKonto. FerieKonto sender indberetningen videre til Fonden. Skolen skal ved indberetningen angive optjeningsåret ”9999”. Således registrerer FerieKonto, at de indberettede feriepenge er optjent i indefrysningsperioden.

   

  Indbetaling fra skolen til Fonden:

  Timelønnet medarbejder:

  For timelønnede medarbejdere skal skolen som hidtil afregne den tilgodehavende ferie til Feriekonto. Feriekonto vil efterfølgende overføre feriepengene til Fonden.

   

  Månedslønnet medarbejder[2], som fortsat er ansat på skolen efter den 31. august 2020:

  For månedslønnede medarbejdere, der fortsat er ansat på skolen pr. 1 september 2020, kan skolen vælge at:

  • tilbageholde alle feriepengene

  • indbetale dem helt eller delvist til Fonden

  Indbetalingen skal dog senest ske, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

  Skolen skal i sommeren 2021 beslutte, om de tilbageholdte feriepenge skal indbetales til Fonden, eller om skolen vil tilbageholde pengene for en længere periode. Det har ingen betydning for medarbejderens tilgodehavende, hvis skolen tilbageholder feriepengene.

   

  Månedslønnet medarbejder[3], som fratræder i perioden fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020:

  For medarbejdere, der fratræder i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal skolen som hidtil afregne tilgodehavende ferie til Feriekonto. Feriekonto vil efterfølgende overføre feriepengene til Fonden. Dette betyder, at skolen hverken kan tilbageholde feriepengene eller udbetale direkte til medarbejderen.

  Medarbejdere, der fratræder arbejdsmarkedet, kan fra oktober 2021 få udbetalt feriepengene fra Fonden.

   

  I nedenstående figur er der et eksempel på ferieafregning ved fratræden:

  Ny ferielov  nyhed2

  Kilde: Moderniseringsstyrelsen

  Opgørelse af den ferieberettigede løn til indefrysning:

  Skolens feriepengeforpligtelse overfor Fonden opgøres som en feriegodtgørelse beregnet med 12,5 % af den feriepengeberettiget løn i indefrysningsperioden. Denne opgørelse tager udgangspunkt i beregning af feriepenge ved fratræden.

   

  For at tydeliggøre hvad der indgår (og ikke indgår) i beregningsgrundlaget tager nedenstående tabel udgangspunkt i følgende eksempel:

  EKSEMPEL

  Læreren har været (og er fortsat) ansat siden 1. januar 2018 med en fast beskæftigelsesgrad på 100 %. Læreren har optjent og afholder 16 feriedage i juli 2020. Derudover har læreren optjent og afholder 5 særlige feriedage i november 2019.

   

  Beregningsgrundlaget for ferieberettiget løn:

  I beregningsgrundlaget indgår:

  Forklaring:

  Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret (Den samlede skattepligtige indkomst for perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020).

  Den skattepligtige indkomst består af de løndele, som der betales skat af. Det er f.eks. løndele som basisløn, lokalløn og undervisningstillæg mv.Det er f.eks. IKKE diæter, kørselsgodtgørelse og bidrag til kaffe & gavekassen mv.

  Medarbejderens eget bidrag til pensionsordninger

  Medarbejderens eget bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag på 17,3 % (Lærernes Pension).

  Medarbejderens eget bidrag til ATP

  Medarbejderens eget bidraget udgør 1/3 af det samlede ATP-bidrag. Der betales med ATP-sats A svarende til 94,65 kr. pr. måned.  

  Løn under afholdelse af særlige feriedage

  Indgår i den skattepligtige indkomst og skal ikke registreres som afvikling af almindelig ferie

  Kontant godtgørelse for særlige feriedage, der er udbetalt før fratrædelsestidspunktet.

  Er en eller flere af de særlige feriedage udbetalt kontant, indgår værdien i beregning af den ferieberettigede løn. 

  I beregningsgrundlaget indgår ikke:

  Forklaring:

  Arbejdsgiverens pensionsbidrag

  Arbejdsgiverens bidraget udgør 2/3 af det samlede pensionsbidrag på 17,3 % (Lærernes Pension).

  Løn under ferie

  Løn under afvikling af ferie, her 16 dage i 2020, indgår ikke i den ferieberettigede løn

  Feriepenge, der er udbetalt

  Hvis der f.eks. har været en feriehindring af hovedferien, og feriepengene (optjent i 2018) i stedet er blevet udbetalt kontant til medarbejderen.

  Udbetalt særlig feriegodtgørelse

  Den 1. maj 2020, eller samtidig med ferieafholdelse i juli 2020, får læreren udbetalt en særlig feriegodtgørelse på 1,5 % med udgangspunkt i ferien optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019. 

  Kontant godtgørelse for særlige feriedage, der udbetales i forbindelse med fratrædelsen.

  I dette eksempel er læreren ikke fratrådt.

  MEN i det tilfælde, at en lærer fratræder i indefrysningsperioden (1. september 2019 til den 31. august 2020), indgår kontant godtgørelse af særlige feriedage ikke i beregningen af den ferieberettigede løn.

  Ud fra dette eksempel, vil skolen – for den pågældende lærer pr. 1 september 2020 – have en samlet feriepengeforpligtelse overfor Fonden, svarende til de dele der indgår i beregningsgrundlaget.

   

  Fondsferiedage

  Fondsferiedage er feriedage med godtgørelse fra Fonden. Nye medarbejdere, som starter på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019, kan i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 søge om fondsferiedage. Vedkommende skal have optjent færre end 8,4 feriedage fra 1. januar 2019 til den 31. august 2019. Derudover skal vedkommende have optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019.

  Det er op til den enkelte medarbejder, om den pågældende ønsker at holde fondsferiedage. Fondsferiedage er derfor et mellemværende mellem medarbejderen og Fonden. Ved afholdelse af fondsferiedage holder medarbejderen ferie uden løn fra skolen.

  Vælger medarbejderen at få udbetalt fondsferiedage, vil et mindre beløb blive udbetalt fra Fonden, når vedkommende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

   

  [1] Det forudsættes, at medarbejderen får løn under ferie. Hvis ikke dette er tilfældet kontakt da foreningens sekretariat for vejledning.

  [2] Det forudsættes, at medarbejderen får løn under ferie. Hvis ikke dette er tilfældet kontakt da foreningens sekretariat for vejledning.

  [3] Det forudsættes at medarbejderen får løn under ferie. Hvis ikke dette er tilfældet kontakt da foreningens sekretariat for vejledning.

   

  For spørgsmål vedr. den nye ferielov kontakt foreningens sekretariat:

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)