Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler pr. 1. januar 2019

  19. november 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 1. januar 2019 træder den nye organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler i kraft. Desværre er den endelige organisationsaftale endnu ikke underskrevet og udsendt. Vi må derfor forberede skolerne på den mulighed, at det ikke sker inden ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2019. Skolen må - i princippet - ikke administrere efter organisationsaftalen, før den er endeligt udsendt fra Moderniseringsstyrelsen.

  Aftalen er på mange måder nytænkt i forhold til den nugældende organisationsaftale og medfører en række væsentlige ændringer for ledergruppen.

  Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvad den nye organisationsaftale betyder for skolen og for den enkelte leder.

  Ledernes betegnelser i aftalen

  Fremadrettet betegnes og inddeles grundskolernes ledelser som henholdsvis: ”Øverste leder” og ”Mellemledere”.

  • Øverste leder: Forstås på en fri grundskole som ”skolelederen” eller ”forstanderen”. ”Øverste leder” ved en grundskoleafdeling ved en privat gymnasial uddannelse forstås som ”afdelingsinspektøren”.

  • Mellemledere: Forstås som ”viceskolelederen” og ”afdelingslederen”.

   Den enkelte skole kan vælge at anvende stillingsbetegnelser, som vi kender dem i dag.

  Nye ansættelsesbreve

  Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere. Vi er i gang med, i samarbejde med de øvrige skoleforeninger samt Skoleforeningen og Frie Skolers Ledere, at udarbejde skabeloner til ansættelsesbrevene. Så snart organisationsaftalen foreligger, vil disse blive offentliggjort på vores hjemmeside.

  Øverste leder, grundskoler

  For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever.

  Beløb angivet i

  2012-niveau

  Bund

  Top

  0 - 99 elever

  Kr. 370.554

  Kr. 440.413

  100 – 349 elever

  Kr. 406.159

  Kr. 486.503

  350 – 699 elever

  Kr. 441.765

  Kr. 531.283

  700 + elever

  Kr. 441.765

  Kr. 586.331

  For øverste leder ved skoler med kostafdeling forhøjes ovenstående intervaller med følgende beløb

  Beløb angivet i

  2012-niveau

  Bund

  Top

  0 - 25 kostelever

  Kr. 35.388

  Kr. 26.213

  25 – 59 kostelever

  Kr. 52.426

  Kr. 43.252

  60 + kostelever

  Kr. 70.776

  Kr. 61.601

  Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

  Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 .

  Mellemledere, frie grundskoler

  For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalen som mellemledere. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”mellemleder”. Mellemledere indplaceres fremadrettet på en basisløn, afhængig af skolens elevtal.

  Beløb angivet i

  2012-niveau

  Basisløn

  0 - 349 elever

  Kr. 353.412

  349 + elever

  Kr. 396.929

  Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

  Det må forventes, at Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 ikke længere vil være gældende for mellemledere under den nye organisationsaftale.

  Lønkonvertering for mellemledere pr. 1. januar 2019

  For allerede ansatte mellemledere, dvs. viceskoleledere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg, således at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.

  Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer.

  Så snart organisationsaftalen foreligger, vil vi frigive en konverteringsberegner, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige skoleforeninger samt Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere. Konverteringen skal udarbejdes af skolen, og vi anbefaler, at mellemlederen kvitterer for modtagelse af konverteringsberegningen.

  Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil mellemledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

  Skift imellem elevintervaller

  Skift imellem intervaller sker som hidtil, således at skift til et højere interval sker, når skolen to skoleår i træk har haft et højere elevtal. Se eksempel:

   

  Antal elever pr. 5. september

  Interval

  2015/16

  680

  350 – 699

  2016/17

  730

  350 – 699

  2017/18

  760

  350 – 699

  2018/19

  720

  700 +

  Godkendelse af lønaftaler

  Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.

  Denne orientering er udarbejdet i samarbejde mellem alle skoleforeninger for de frie grundskoler, Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere.
  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter