Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering fra UVM: Håndtering af gymnasieelever med fravær pga. alvorlige/kroniske sygdomme

  2. oktober 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Her er en kort beskrivelse af regler i den gymnasiale lovgivning, der kan anvendes i forbindelse med håndtering af elever med fravær som følge af alvorlige eller kroniske sygdomme.  

  Orienteringen er foranlediget af, at Ungepanel.dk har gjort opmærksom på, at elever med alvorlige eller kroniske sygdomme på grund af fraværsproblematikken kan komme i et dilemma mellem at passe deres uddannelse og de kontroller, behandlinger m.v. som deres sygdom kræver.  

  Fravær

  I tilfælde hvor en elev med alvorlig eller kronisk sygdom har meget fravær som følge heraf, herunder i forbindelse med hospitalsbesøg m.v., skal den pågældendes fravær registreres af institutionen på samme vilkår som andet fravær. Institutionen har imidlertid mulighed for at tage fornødent hensyn til elever, der har sådant fravær, når institutionen efter et konkret skøn skal vurdere, om der skal gribes ind over for fraværet.  

  Sygeundervisning

  Det følger af § 62, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser, at elever, der midlertidigt på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning, skal have tilbud om sygeundervisning. I kapitel 8 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser er der fastsat uddybende regler om pligten til at tilbyde sygeundervisning.   

  Styrelsen finder i den forbindelse særlig anledning til at henlede opmærksomheden på bekendtgørelsens § 55, hvoraf det fremgår, at institutionen i tilknytning til elevens deltagelse i den almindelige undervisning kan give eleven supplerende undervisning, hvis eleven på grund af sygdom har haft eller forventes at få hyppige, kortvarige fravær.  En sådan supplerende undervisning vil kunne være relevant for elever med alvorlige eller kroniske sygdomme, der kræver hyppige hospitalsbesøg og dermed forventelig vil medføre et øget antal fraværsdage. Eleverne vil på denne måde i et vist omfang blive kompenseret for den manglende undervisning.  

  Forlængede uddannelsesforløb

  Det følger desuden af § 62, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser, at det i helt særlige tilfælde er muligt at forlænge uddannelsesforløbet med et år for elever med alvorlige sygdomme, herunder kroniske sygdomme, hvis eleven på grund af nedsat funktionsevne eller indlæringsvanskeligheder er forhindret i at følge undervisningen på normal vis.   Link til relevante regler

  Med venlig hilsen   

  Jens Refslund Poulsen

  Kontorchef, Gymnasiekontoret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

  Link til relevante regler

   

  Hvis I har spørgsmål til det nærmere indhold af reglerne, kan I kontakte Camilla Abel Trier hos STUK: .