Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ændret regelgrundlag for de frie grundskoler

  21. august 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet har d. 20. august 2018 udsendt denne meddelelse til de frie grundskoler, certificerede tilsynsførende og de frie skolers foreninger omhandlende

  • Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler
  • Mulighed for afgørelse om, at en skole ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn
  • Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed
  • Styrkelse af tilsynet med skolens leje af bygninger
  • Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler
  • Whistleblower-ordning
  • Andet som følge af den politiske aftale

  Undervisningsministeriet skriver:


  Vedr. ændret regelgrundlag for de frie grundskoler

  Den 7. november 2017 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en politisk aftale om styrket tilsyn med de frie grundskoler. 

   Aftalen er hovedsageligt udmøntet i lov nr. 397 af 2. maj 2018 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.).

  Med lovændringen gennemføres en række initiativer, der skærper det statslige tilsyn, ligesom der indføres en godkendelsesprocedure for oprettelse af nye skoler. Hensigten hermed er at sikre, at alle frie grundskoler, herunder nyoprettede, driver en skole- og undervisningsvirksomhed, der lever op frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet i friskoleloven.

  Lovændringens hovedelementer er følgende:

  Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler

  Den nuværende anmeldelsesordning ved oprettelse af nye skoler suppleres med en godkendelsesordning, som skal sikre, at de betingelser, der følger af de gældende bestemmelser i friskoleloven, er opfyldt ved oprettelsen af en ny fri grundskole. Nye skoler skal således være godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK), før undervisningen kan begynde. 

  Ved afgørelsen af, om en nyoprettet fri grundskole kan godkendes, vil styrelsen påse, om den kan forventes at tilrettelægge sin virksomhed, så den lever op til frihed og folkestyre-kravet. Ønsker skolen tillige statstilskud – og det vil i praksis næsten altid være tilfældet – vil styrelsen tillige påse, om nye frie grundskoler, der ønsker statstilskud, vil kunne opfylde uafhængighedskravet.

  Med godkendelsesordningen skal en nyoprettet fri grundskole endvidere kunne redegøre for sammensætningen af en eventuel skolekreds. En eventuel skolekreds er den kreds af personer, der står bag oprettelsen af en ny skole, som er enige i skolens idegrundlag og som har interesse for at støtte det arbejde, der skal foregå på skolen. Dette kan fx være tidligere elever, samarbejdspartnere, forældre mv.

  Godkendelsesordningen gælder for skoler, der anmeldes med henblik på at starte undervisning i perioden fra 1. august 2019 til 31. juli 2029.

  Der henvises til friskolelovens § 7 a, som er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 2.

  Som følge af aftalen af 7. november 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at give anbefalinger til godkendelsesordningens indhold, herunder hvilke grundlovssikrede rettigheder en ny skole skal forholde sig til i forbindelse med dens oprettelse. 

  Med hjemmel i den vedtagne lovgivning og på baggrund af arbejdsgruppens arbejde er en bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, under udarbejdelse. Bekendtgørelsen er på nuværende tidspunkt i ekstern høring og forventes at træde i kraft den 15. september 2018. 

  Mulighed for afgørelse om, at en skole ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn

  I sager om frihed og folkestyre-kravet vil det være muligt at træffe afgørelse om, at en skole ikke længere kan være en fri grundskole efter friskoleloven og dermed også om fratagelse af statstilskud uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn, såfremt STUK finder åbenlyse og tungtvejende grunde til at kunne konkludere, at skolen ikke opfylder kravet om frihed og folkestyre. Åbenlyse og tungtvejende grunde kan være:  At bestyrelsesmedlemmer, leder eller lærere har ytret støtte til fx ekstremisme eller lignende forhold eller,  at skolen har modtaget økonomisk støtte/donationer fra fremmed magt eller organisationer, der er åbenbart og alvorligt uforeneligt med frihed- og folkestyrekravet.  At skolen på trods af påbud fra STUK indgår salgs- og lejeaftaler, hvor aftalegrundlaget er uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet.

  Det skal understreges, at de almindelige forvaltningsretslige krav om sagsoplysning, partshøring etc. stadig skal iagttages før en sådan afgørelse.

  Der henvises til friskolelovens § 9 h, stk. 2, som er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 4.

  Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed

  Med lovændringen følger en udvidelse af de tilsynsværktøjer, som blev indsat på baggrund af den politiske aftale fra foråret 2016. Dette medfører, at tilsynet med skolernes overholdelse af lovens krav om uafhængighed får de samme værktøjer som ved tilsynet med overholdelsen af frihed og folkestyre-kravet. Dette giver STUK mulighed for:  Indsættelse af observatør for tilsynet ved bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forældremøder.  Mulighed for afholdelse af samtaler med elever, herunder også uden tilstedeværelse af skoleleder eller lærere.   Undersøgelse af skolehjemsamarbejde ved gennemgang af evt. dagsordener og referater fra forældremøder.

  Med den generelle styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed lovfæstes endvidere det økonomisk-administrative tilsyn med de frie grundskoler, så det fremgår af loven.

  Der henvises til friskolelovens § 20 b, stk. 1 og stk. 3, som er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 7 og 8.

  Styrkelse af tilsynet med skolens leje af bygninger

  Med lovændringen skærpes kravene til frie grundskolers leje af bygninger. Hvis en skole ønsker at flytte hovedparten af sin undervisnings- og skolevirksomhed fra bygninger eller lokaler, som skolen ejer, til lejede bygninger eller lokaler, skal skolen skriftligt senest 4 uger før indgåelsen af endelige salgs- eller lejeaftaler, orientere Undervisningsministeriet herom. 

  Orienteringen skal helt konkret ske ved, at skolen sender et brev til STUK, hvori skolen redegør for det påtænkte bygningssalg og indgåelse af lejemål. Brevet sendes til mailpostkassen: . 

  Udover brevet skal skolen fremsende udkast til de påtænkte salgs- og lejeaftaler samt to vurderinger af salgsprisen på den/de bygninger, som skolen ønsker at afhænde, og to vurderinger af lejeniveauet på den/de lejemål, som skolen ønsker at indgå. Vurderingerne skal være udarbejdet af ejendomsmæglere med kendskab til lokalområdet. De påtænkte salgs- og lejeaftaler samt vurderinger af salgsprisen og lejeniveauet fremsendes sammen med brevet til styrelsen.

  Der henvises til friskolelovens § 18, stk. 3, 2. pkt., som er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 7.                                                  

  Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler

  Med lovændringen strammes reglerne for donationer. Fra 15. maj 2018 må frie grundskoler således ikke modtage og beholde anonyme donationer på over 20.000 kr. eksklusive moms. Forbuddet er midlertidigt og bortfalder den 31. juli 2029.   Hvis skolen modtager anonyme donationer over 20.000 kr. eksklusive moms, skal skolen returnere donationen til donator inden 30 dage fra modtagelsen. Såfremt den anonyme donation over 20.000 kr. eksklusive moms ikke kan returneres til donator grundet manglende kendskab til donators identitet, skal donationen overføres til Undervisningsministeriet inden for samme frist.  

  Donationen skal indsættes på nedenstående bankkonto med følgende tekst:  

  Reg.nr.:   0216   

  Konto nr.:   4069072232

  Tekst til beløbsmodtager eller kreditorreference:  Donation modtaget af [Skolekode][Skolenavn][Dato for modtagelse (Dag, måned, år)].    

  Skolen skal efterfølgende orientere Undervisningsministeriet om indbetalingen, herunder om:    Donationens størrelse  Dato for modtagelse af donationen  Dokumentation og beskrivelse af donationen, herunder hvorledes donationen blev ydet, og om der er tale om en kontant eller ikkekontant donation.   

  Orienteringen skal sendes til:

  Hvis den anonyme donator ikke inden 6 måneder efter indbetaling af donationen til Undervisningsministeriet kræver donationen tilbagebetalt, tilfalder donationen statskassen.  

  Modtager skolen en ikke kontant anonym donation af en værdi på mere end 20.000 kr. eksklusive moms, som fx it-udstyr og undervisningsmaterialer, skal skolen forsøge at værdisætte eller sælge donationen og herefter indsætte et beløb på Undervisningsministeriets konto svarende til den vurderede værdi eller det modtagne beløb, som skolen har modtaget ved salget.

  Der henvises til friskolelovens § 22, som er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 12.

  Som følge af lovændringen ændres tilsynserklæringen således, at der pr. 1. januar 2019 ikke længere indgår spørgsmål om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusive moms. 

  Der henvises til friskolelovens § 9, stk. 5, pkt. 3.

  Whistleblower-ordning

  Som følge af lovændringen etablerer STUK en whistleblower-ordning. Alle, herunder ansatte på frie grundskoler, forældre til elever og andre, får med ordningen mulighed for at rette henvendelse til STUK, hvis de har kendskab til, at der foregår mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en skole. 

  Personer, der henvender sig til styrelsen, kan med whistleblowerordningen vælge at få sikret anonymitet over for andre end styrelsen. Det betyder, at den person, som henvender sig, er sikret anonymitet, og at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre, herunder i forbindelse med partsaktindsigt eller aktindsigt efter offentlighedsloven. 

  Når styrelsen modtager en henvendelse om mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en fri grundskole vil styrelsen tage stilling til, hvilken reaktion henvendelsen giver anledning til. Åbenlyst grundløse henvendelser vil styrelsen henlægge, mens styrelsen i forbindelse med andre henvendelser vil igangsætte de tilsynsmæssige undersøgelser, hvis den vurderer, at der er behov herfor. 

  Whistleblower-ordningen udmøntes helt konkret via en telefon samt en skriftlig formular på ministeriets hjemmeside, som forventes at kunne tages i brug i løbet af august 2018. Dette vil blive annonceret på ministeriets hjemmeside. 

  Når ordningen tages i brug, vil telefonen være åben mandag-fredag kl. 13.00-14.00.

  Telefonnummeret er 24 76 12 77. 

  Der henvises til friskolelovens § 41 b, som er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 15.

  Andet som følge af den politiske aftale

  Den politiske aftale af 7. november 2017 indeholder endvidere en række initiativer, som bliver gennemført administrativt. Det drejer sig bl.a. om et styrket tilsyn med de frie grundskoler. STUK vil på den baggrund øge antallet af de uanmeldte tilsynsbesøg, som STUK foretager som led i et skærpet tilsyn med overholdelse af frihed og folkestyre-kravet. Det øgede antal af uanmeldte tilsynsbesøg skal bidrage til yderligere afdækning af eventuelle uregelmæssigheder på de udtagne skoler. 

  Med den politisk aftale besluttede aftalepartierne, at Undervisningsministeriet skulle igangsætte en undersøgelse af henholdsvis censorordningen og ordningen for tilsynsførende med henblik på drøftelse af eventuelle tiltag. Begge undersøgelser forventes afsluttet i 2018.

  Det følger også af aftalen, at Undervisningsministeriet foretager en undersøgelse af, om tilsynet med de frie grundskoler kan strammes, så det bliver muligt at udelukke en eller flere personer – fx bestyrelsesmedlemmer, leder og lærere – fra at virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode. Denne undersøgelse forventes ligeledes afsluttet i 2018.

  Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Friskoleteamet i Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn på e-mail eller telefon 33 92 53 33 (telefonen er åben hver dag kl. 9.00-12.00). 

  Med venlig hilsen

  Liz Nymann Lausten Kontorchef

  Foreningen anbefaler, at skolerne orienterer sig i Undervisningsministeriets brev om regelændringer.