Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsynet med de frie grundskoler strammes igen

  8. november 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Orientering: Den store opmærksomhed omkring tilsynet med de frie grundskoler har foreløbigt kulmineret i en ny aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

  Overordnet set består aftalen (7. november 2017) af en skærpet procedure for oprettelse af nye skoler, samt en række initiativer, der skærper tilsynet med alle de frie grundskoler.

  Skærpede krav til dokumentation ved oprettelse af nye frie grundskoler

  Der indføres en godkendelsesordning. Ordningen ændrer ikke ved den fri etableringsret for frie grundskoler inden for lovgivningens rammer. Godkendelsesordningen skal dog sikre, at den nye skole kan forventes at leve op til lovens krav om, at den i hele dens virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

  Den nye skole skal desuden kunne opfylde uafhængighedskravet. Der vil bl.a. ske en konkret vurdering af personkredsen omkring skoleinitiativet i forhold til, om de har været en del af en tidligere lukket skole, men også om en eller flere i initiativkredsen ved har udvist holdninger, sympatier eller lignende, som er uforenelige med kravet om frihed og folkestyre.

  Der vil også ske en vurdering af den nye frie grundskoles uafhængighed i forhold, hvor skolen påtænker at leje lokaler fra en udlejer, der tidligere har udlejet lokaler til en fri grundskole, der er blevet lukket på pga. uafhængighedskravet i forholdet til udlejer.

  Godkendelsesordningen vil omfatte nye frie grundskoler, der anmeldes med henblik på at starte undervisningen i perioden 1. august 2019 – 31. juli 2029.

  Frihed og folkestyrekravet 

  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

  Fratagelse af tilskud uden skærpet tilsyn

  Der bliver med aftalen mulighed for, i sager om frihed og folkestyrekravet, at skoler kan fratages tilskud, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn. De almindelige forvaltningsretlige krav om sagsoplysning, partshøring osv. gælder dog stadig.

  Der skal ifølge aftalen være tungtvejende grunde til at dette redskab tages i brug, det kan fx være hvis en eller flere af skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere og lærere har ytret støtte til fx terror eller lignende forhold, som efter dekorumkravet åbenbart og i alvorlig grad er uforeneligt med frihed og folkestyrekravet. Det kan ske i tilfælde, hvor økonomisk støtte (donationer) til skolen fra fx en fremmed magt og/eller organisationer er udtryk for en påvirkning, der er åbenbart og alvorligt uforeneligt med frihed og folkestyrekravet. Det kan også ske, hvis skolen på trods af et påbud fra tilsynet indgår salgs- og lejeaftaler i forbindelse med flytning af skolen til lejede lokaler, hvor aftalerne rummer vilkår, hvorefter der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen overholder frihed og folkestyrekravet. Desuden vil det kunne ske, hvis indholdet af skolens undervisningsmateriale eller dele heraf ikke i tilstrækkelig grad sikre, at skolen overholder frihed og folkestyrekravet.

  Tilsyn med kravet om uafhængighed

  Efter de gældende regler kan en fri grundskole, der modtager statstilskud, sættes under tilsyn på baggrund af tvivl om skolens overholdelse af uafhængighedskravet. Aftalen medfører, at tilsynet med skolernes overholdelse af lovens krav om uafhængighed får de samme værktøjer, som er indført med virkning fra 1. januar 2017 med tilsynet med overholdelsen af lovens frihed og folkestyrekrav. Det betyder, at der som led i tilsynet vil kunne ske samtaler med forældrene og eleverne, herunder også uden tilstedeværelse af skoleleder eller lærere. Endvidere kan tilsynet foretage undersøgelse af skole/hjem-samarbejdet ved gennemgang af evt. dagsordener og referater fra forældremøder.

  Tilsyn med skolers leje af bygninger

  En fri grundskole kan benytte bygninger, som den lejer. Der indføres krav om, at en fri grundskole, som modtager statstilskud og vil flytte hovedparten af sin skole- og undervisningsvirksomhed fra bygninger eller lokaler, som skolen ejer, til lejede bygninger eller lokaler, skriftligt skal informere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom, senest 4 uger før skolen indgår endelig salgs- og lejeaftaler. Tilsynet kan udstede påbud til skolen om ikke at indgå aftalerne, hvis de ikke er indgået på vilkår, der er ringere for skolen end sædvanlige markedsvilkår, eller hvis de rummer vilkår, hvor der enten ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder uafhængighedskravet eller, at skolen ikke overholder frihed og folkestyrekravet.

  Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler

  Reglerne for donationer strammes, så frie grundskoler ikke længere kan modtage anonyme donationer over 20.000 kr. ekskl. moms fra en donator. Ordningen vil være tilsvarende den, der gælder for politiske partier. Frie grundskoler, der modtager anonyme donationer over 20.000 kr. ekskl. moms, skal inden 30 dage fra modtagelsen overføre midlerne til en konto hos Undervisningsministeriet, hvor donator mod behørig dokumentation, indtil 6 måneder efter beløbet er overført, kan kræve det tilbagebetalt. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen, tilfalder statskassen.

  Udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole

  Det vil blive undersøgt, om tilsynet med de frie grundskoler kan strammes, så det bliver muligt at udelukke en eller flere personer - for eksempel medlemmer af skolebestyrelsen, leder og eventuelt lærere - fra at virke på en fri grundskole i en årrække (fx 5-10 år), hvis de har været en del af en skole, der bliver lukket, fordi den ikke har levet op til frihed og folkestyrekravet, og hvis de har været (med)ansvarlige for forhold, som har været medvirkende til, at tilsynet har lukket skolen, jf. nedenfor. Muligheden for udelukkelse skal i givet fald gælde både i forbindelse med  virke ved allerede etablerede skoler og ved oprettelse af nye frie grundskoler.

  Større gennemsigtighed med skolekredsen

  En fri grundskole skal i forbindelse med godkendelsesproceduren kunne redegøre for sammensætningen af en eventuel skolekreds. En skolekreds er en kreds af personer, der støtter op omkring skolen, fx tidligere elever, samarbejdspartnere, forældre mv.

  Whistleblowerordning

  Enhver, herunder ansatte på frie grundskoler, forældre til elever på skolen og andre, får mulighed for at rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis de har kendskab til, at der foregår mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på skolen, og samtidigt have sikret deres anonymitet over for andre end styrelsen. 

  Flere uanmeldte tilsynsbesøg

  Antallet af uanmeldte tilsynsbesøg, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager som led i et skærpet tilsyn med overholdelse af frihed- og folkestyrekravet, forøges for at bidrage til yderligere afdækning af eventuelle uregelmæssigheder på de udtagne skoler.

  Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende

  Undervisningsministeriet igangsætter en undersøgelse af censorordningen (de frie grundskolers brug af censorkorps) og ordningen for tilsynsførende på de frie grundskoler.

  Aftalepartierne er enige om, at initiativerne virkeliggøres i lovgivning med forventet fremsættelse i januar og med ikrafttræden hurtigst muligt. 

  Indhold i aftalen:

  • Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler, herunder vurdering af personkreds og lokaler
  • Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn
  • Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed
  • Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger
  • Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler
  • Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode
  • Større gennemsigtighed med skolekredsen
  • Whistleblowerordning
  • Flere uanmeldte tilsynsbesøg
  • Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende