Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Undervisningsministeriets tilsynsplaner for de frie grundskoler og private gymnasier i 2017-18

  28. april 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet ved STUK har ved møde fremlagt planerne for deres tilsynsaktiviteter med frie grundskoler og gymnasier i 2017-18. På grundskolerne vil styrelsen bl.a. sætte fokus på opfyldelsen af frihed og folkestyrekravet og på skoler med særlig specialundervisningsprofil. På gymnasieområdet vil kvalitetssikringen i forbindelse med gymnasiereformen fylde samt tilsynet med nyoprettede private gymnasier.

  Her følger først tilsynsplanerne for de frie grundskoler herefter for de private gymnasier:

  Styrelsens tilsynsplaner for de frie grundskoler

  Risikobaseret tilsyn

  I det risikobaseredet tilsyn udvælger styrelsen de skoler, der har haft de største faglige udfordringer i forhold til følgende indikatorer:

  • Resultater fra folkeskolens 9.klasseprøver.

  • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse.

  • Socioøkonomisk reference for folkeskolens 9.-klasseprøver, der viser, hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold (løfteevne).

  Udvælgelsen af skoler til tilsyn tager udgangspunkt i de skoler, der over to år på en eller flere af de ovennævnte indikatorer har de dårligste resultater.

  Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udtagne skoler, herunder gennemgang af hjemmeside, indhentelse af dokumentation samt tilsynsbesøg med videre.

  Der arbejdes på metode til risikobaseret tilsyn med frihed og folkestyrekravet

  Formålet med det risikobaserede tilsyn er at identificere skoler med vedvarende kvalitetsudfordringer målt på en eller flere af disse indikatorer. Der er særligt fokus på stå mål med kravet, men frihed og folkestyrekravet indgår også i tilsynet.

  Som følge af den politiske aftale om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler af 18. marts 2016 er der igangsat et arbejde med at undersøge, om det risikobaserede tilsyn kan udvides til også at kunne identificere skoler, som potentielt har udfordringer med efterlevelse af kravet i friskoleloven om, at en fri grundskole efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

  Aftalekredsen vil inden sommerferien 2017 få forelagt et løsningsforslag til, hvordan et risikobaseret tilsyn med indikatorer for frihed og folkestyre kan udformes.

  Tematisk tilsyn

  Styrelsen fører i 2017 fire forskellige tematiske tilsyn med de frie grundskoler.

  Frihed og folkestyre – 10 skoler udtages ved stikprøve

  Den 1. januar 2017 er en ændring af friskoleloven trådt i kraft som følge af politisk aftale indgået i foråret 2016, der omhandler styrket kvalitet på de frie grundskoler. Lovændringen indebærer blandt andet et styrket tilsyn med, om skolerne forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene – frihed og folkestyrekravet.

  Styrelsen vil gennemføre et tilsyn med fokus på frihed og folkestyrekravet med særlig vægt på ligestilling mellem kønnene. Der vil ved stikprøve blive udtaget 10 skoler til tilsynet.

  Herudover vil frihed og folkestyrekravet være et fokuspunkt ved de øvrige tilsynsindsatser, som styrelsen gennemfører i forhold til de frie grundskoler i 2017.

  Skoler uden prøver - særligt fokus på IT i undervisningen.

  31 frie grundskoler tilbyder ikke folkeskolens 9. klasseprøver. Styrelsen vil i 2017 ved stikprøve udtrække fem skoler til tilsyn. Fokus for tilsynet er skolernes evaluering af elevernes faglige progression samt skolernes beskrivelser af undervisningens mål og planer med henblik på at vurdere, om stå-mål-med kravet er opfyldt. I den forbindelse vil styrelsen samtidig have et særligt fokus på, hvordan skolerne anvender IT i undervisningen, og om skolerne lever op til stå-mål-med kravet i den henseende.

  Tematisk tilsyn med undervisning til tosprogede elever

  Der blev i foråret 2016 udarbejdet en hensigtserklæring mellem regeringen og de frie skolers foreninger om at skabe rammerne for, at de frie skoler kan bidrage med undervisningstilbud til nyankommne flygtningebørn.

  Ved lovændring blev det muligt for frie grundskoler at indgå aftale med en kommune om undervisning af elever med flygtningebaggrund i særlige modtagelsesklasser.

  Styrelsen vil gennemføre stikprøvevist tilsyn med sådanne undervisningstilbud på de skoler, som vælger at anvende ordningen.

  Tematisk tilsyn med skoler med specialundervisningsprofil

  Otte frie grundskoler er pr. 1. oktober 2016 blevet certificeret som skoler med en særlig specialundervisningsprofil.

  Certificeringen er sket på baggrund af skolernes indsendte ansøgninger, hvor der er gjort rede for undervisningstilbuddets forventede målgruppe og for skolens undervisningsmæssige praksis.

  Styrelsen vil i 2017 ved stikprøve udtage fire af de certificerede skoler til tilsyn i forhold til om kvaliteten af undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Styrelsen varetager det økonomiske tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område.

  Styrelsens tilsynsplaner for de gymnasiale uddannelser

  De gymnasiale uddannelser omfatter de almene gymnasiale uddannelser stx og 2-årigt hf samt de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser htx og hhx. De gymnasiale uddannelser udbydes af gymnasier, voksenuddannelsescentre, hf-kurser, private gymnasier og studenterkurser samt erhvervsskoler.

  Risikobaseret tilsyn

  I det risikobaserede tilsyn udvælger styrelsen de skoler og institutioner, der har de største faglige udfordringer målt med udgangspunkt i følgende indikatorer:

  • Eksamensresultat (gennemsnit).

  • Overgang til videregående uddannelse 27 måneder efter afsluttet 3. g eller 2 hf.

  • Frafald ét år efter påbegyndt 1. g eller 1. hf.

  • Løfteevne (socioøkonomisk reference).

  Formålet med det risikobaserede tilsyn er at identificere skoler med vedvarende kvalitets-udfordringer målt på én eller flere af ovenstående indikatorer samt at sikre, at skolerne har fokus på og arbejder målrettet med at forbedre egne resultater.

  Metode

  Udvælgelsen af skoler til tilsyn tager udgangspunkt i de skoler, der målt over en 3-årig periode på de tre førstnævnte indikatorer, har de dårligste resultater samt de skoler, der har en signifikant negativ løfteevne.

  Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udtagne skoler med henblik på at vurdere, om skolerne har et målrettet kvalitetssikringssystem, der sikrer fokus på egne resultater og forbedring heraf.

  I de nærmere undersøgelser gennemgår styrelsen blandt andet skolens hjemmeside, årsrapporter, bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakter, opfølgningsplaner, beskrivelse af skolens kvalitets- og evalueringssystemer samt andet relevant materiale.

  Indsamling af viden

  Kvalitetstilsynet vil have fokus på skoler med en positiv udvikling i resultaterne. Formålet hermed er blandt andet at indsamle viden om tiltag og initiativer, som kan styrke skolernes kvalitet og resultater. Opbygning af viden skal kvalificere styrelsens dialog med skoler, som bliver udvalgt til tilsyn.

  Årlige screeninger

  Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni 2016 blev det besluttet, at der fremadrettet gennemføres et årligt kvalitets-tilsyn på alle fire gymnasiale uddannelser – stx, 2-årig hf, hhx og htx.

  Det indgår samtidig i aftalen, at det statslige kvalitetstilsyn med de gymnasiale uddannelser skal afspejle de retningsgivende mål. Der vil i 1. halvår 2017 blive udviklet en ny model for gennemførelse af et styrket statsligt kvalitets-tilsyn for alle fire gymnasiale uddannelser, herunder vil det blive fastlagt, hvilke indikatorer der vil blive anvendt i tilsynet.

  På den baggrund vil styrelsen i 2017 igangsætte et risikobaseret tilsyn på alle fire gymnasiale uddannelser – stx, 2-årig hf, hhx og htx. Styrelsen kontakter i andet halvår af 2017 de skoler, der udtages i screeningen. De pågældende skoler får gennem det følgende år mulighed for selv at iværksætte initiativer og tiltag til at forbedre kvaliteten på de udvalgte skoler, før styrelsen igen tager kontakt med henblik på en opfølgning i tilsynet.

  Styrelsen vil i 2018 følge op på de udvalgte skoler for at indhente viden om, hvordan den enkelte skole har arbejdet med sine udfordringer og for at afdække, om skolen har brug for yderligere støtte til at arbejde videre med de forhold, som styrelsens screening og analyse af skolen har afdækket.

  På baggrund af opfølgningen indleder styrelsen eventuelt en resultatorienteret dialog med udvalgte skoler om deres kvalitetsmæssige udfordringer og tilsynets forventninger og reaktioner i denne sammenhæng. Skolen får i forbindelse med udtagelsen til tilsyn tilbud om vejledning fra læringskonsulenterne.

  Tematisk tilsyn

  Det fleksible klasseloft

  Fra og med 1. august 2012 har det været en betingelse for at opnå tilskud til gymnasial fuldtidsuddannelse, at den enkelte institution sikrer, at der på hvert klassetrin på de enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelser maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

  Under nærmere fastsatte omstændigheder kan institutionerne i særlige tilfælde fravige dette krav, så der konkret kan være mere end 28,0 elever eller kursister i gennemsnit per klasse.

  Styrelsen fører tilsyn med institutionernes overholdelse af klasseloftet og deres anvendelse af mulighederne for fravigelse af kravet.

  Tilsynet tager udgangspunkt i institutionernes opgørelse og indberetning af gennemsnitlige klassekvotienter for første trin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser.

  Såfremt en institution ikke overholder reglerne om det fleksible klasseloft, herunder angiver muligheder for fravigelse uden at være berettiget hertil, sanktioneres dette med en tilskuds-afskæring. Det vil sige, at der ikke udbetales tilskud for det antal elever, der er optaget ud over den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0.

  Med vedtagelsen af finansloven for 2017 er tidspunktet for opgørelsen af gennemsnitlige klassekvotienter på første klassetrin flyttet fra den 20. undervisningsdag til den 60. undervisningsdag.

  Styrelsens tilsyn for skoleåret 2017-2018 påbegyndes derfor i første kvartal 2018. Tilsynet udføres på baggrund af institutionernes opgørelser og indberetninger af de gennemsnitlige klassekvotienter for første trin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser i december 2017.

  Tilsyn med nyoprettede private gymnasier

  Styrelsen vil fremover aflægge tilsynsbesøg inden for de første måneder af alle nyoprettede private gymnasiers virke.

  Formålet med tilsynsbesøget er på et tidligt tidspunkt at tilse, at gymnasiet lever op til reglerne om økonomiske og administrative forhold, at gymnasiet har den tilstrækkelige faglige kvalitet, og at gymnasiet lever op til den gymnasiale frihed og folkestyrekravet.

   

   

  Styrelsen fører tilsyn med Undervisningsministeriets uddannelser. Tilsynet omfatter knapt 1.200 selvejende uddannelsesinstitutioner, som årligt modtager mere end 30 mia. kroner i tilskud. Styrelsen fører også tilsyn med udviklingen på landets knap 1.300 folkeskoler i tæt samarbejde med kommunerne.

  Styrelsens tilsynsopgaver med uddannelser og institutioner omfatter følgende områder:

  • Fagligt og pædagogisk tilsyn.

  • Institutionelt tilsyn.

  • Økonomisk tilsyn.

  • Tilsyn med støtteområdet.

  • Øvrige tilsynsområder.

  I denne nyhed behandles primært Styrelsens planer for de faglige kvalitetstilsyn. Styrelsens planer for det økonomiske tilsyn m.v. kan læses i Tilsynsplan 2017-18