Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsyn – Lovændringer vedtaget

  9. december 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 6. december 2016 vedtog Folketinget ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler vedr. demokratisk dannelse og tilsyn. Lovforslaget er kendt under navnet ”Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler”. Forslaget blev vedtaget med 94 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, SF, KF) og 14 stemmer imod forslaget (EL, ALT).

  Arbejdet i forbindelse med selve lovændringen har som bekendt fyldt meget i foreningens interessevaretagelse i løbet af 2016. Læs årsberetningens afsnit om  ”Stramning af tilsynet - Om kampen imod lovgivning mod holdninger og ikke mod handlinger”.

  Der arbejdes endnu i Ministeriet på de tilhørende bekendtgørelser og dermed også den praktiske implementering. Vi har haft nogen indflydelse indtil videre. Vi arbejder på at sikre, at skolernes frihed og Lov om friskoler og private grundskoler hverken direkte eller indirekte sættes ud af kraft og er særligt opmærksomme på, om der sker ting, der kan være med til at vippe balancen for, hvad en fri skole må og kan være.

  Loven træder i kraft pr. 1. januar 2017 på nær reglerne vedr. den tilsynsførendes habilitet og funktionsperiode. Disse træder i kraft 1. januar 2018.

  Her gennemgås de væsentligste ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler. Ændringerne er sat direkte ind i lovteksten og markeres med fed skrift.

  Under kapitlet "Undervisning (formål)"

  § 1, stk. 2, 2. pkt. Stk. 2.  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.


  Under kapitlet "Tilsyn"

  § 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med

  1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,

  2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og

  3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt.

  4) donationer til skolen


  Under kapitlet "Certificeret tilsynsførende"

  § 9 b. Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, vælges af forældrekredsen for højst 4 år 2 år ad gangen. Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at udpege den eller de tilsynsførende.


  § 9 b. Stk. 2. Den eller de tilsynsførende må ikke

  1) tilhøre forældrekredsen,

  2) være medlem af skolens bestyrelse,

  3) være ansat på skolen,

  4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller

  5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4.

  6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, jf. stk. 1, have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1-5.


  § 9.b, Stk. 3. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være certificeret i henhold til § 9 c.

  Stk. 4 Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsførende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i alt på skolen. Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af 2. pkt.

  Stk. 5. Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen, hvis pågældende inden for de seneste 2 år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende kan dog, efter en periode på 5 år siden den pågældende har fungeret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges som tilsynsførende.

  Stk. 6. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen indberette skriftligt til Undervisningsministeriet, hvilke skoler den eller de tilsynsførende fører tilsyn med. En tilsynsførende kan højst føre tilsyn med fem skoler ad gangen. Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.

  (Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9)


  § 9 c. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling certificerer efter indstilling fra skoleforeningerne de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 b, stk. 1.

  Stk. 2. En tilsynsførende skal for at opnå certificering

  1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågældende er i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau, og

  2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres på de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, som har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3.

  Stk. 3. De kvalifikationer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, kan erhverves ved at gennemføre et uddannelsesforløb, der giver indsigt i tilsynsopgaverne, tilsynets udførelse og afrapportering. Personer, der på anden måde kan dokumentere, at de opfylder kravene i stk. 2, nr. 1, kan tillige certificeres.

  Stk. 4. Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., skal den tilsynsførende gennemgå den del af det uddannelsesforløb, som er nævnt i stk. 3, der særlig vedrører kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., hvis den del ikke tidligere er erhvervet, eller hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsførende har gennemført uddannelsesforløbet. Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde fravige 1. pkt.

  (Stk. 4 bliver herefter stk. 5)


  § 9.d, Stk. 4. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet efter § 9 a, stk. 1. Er der blandt flere tilsynsførende uenighed om affattelsen af tilsynserklæringen, skal dette fremgå af erklæringen. Enhver tilsynsførende har ret til at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet.

  Stk. 5. Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklæringen, jf. stk. 4, oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Er det tilfældet, skal donators navn og adresse og størrelsen af donationen eller donationerne oplyses. Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af alle donationer og om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusive moms.

  (Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7)


  § 9.b, Stk. 5 stk. 6. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om formen for afgivelse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4.  indholdet i og om formen for afgivelse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4, herunder regler om, at tilsynserklæringen skal afgives i elektronisk form, og om i hvilket digitalt format tilsynserklæringen skal afgives.


  Under kapitlet "Statens tilsyn med undervisningen m.v."

  § 9 f. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fører tilsyn med, at frie grundskoler overholder § 1, stk. 2, § 1 a og § 2, stk. 3, 1. pkt.

  § 9 g. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan føre et skærpet tilsyn med en skole. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan i den forbindelse beslutte, at kommunalbestyrelsen i skolekommunen skal føre dette tilsyn eller dele deraf.

  Stk. 2. Som led i et skærpet tilsyn med fokus på, hvorvidt en skole lever op til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., deltager Undervisningsministeriet som observatør ved skolens bestyrelsesmøder og eventuelle generalforsamlinger og forældremøder. Undervisningsministeriet kan udpege en observatør til at deltage i de nævnte møder på ministeriets vegne.

  Stk. 3. Videregiver undervisningsministeren til brug for udøvelsen af tilsynet dokumenter, der ifølge lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltningsloven er interne, til en udpeget observatør, mister dokumenterne ikke som følge heraf deres interne karakter. Dokumenter, der er udarbejdet af observatøren og ikke afgivet til udenforstående, anses i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven for interne dokumenter, selv om de er videregivet fra observatøren til ministeren, hvis dette sker som led i udøvelsen af tilsynet.

  Stk. 2. Stk. 4 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter regler om skærpet tilsyn, herunder om tilsynsprocessen, og hvilke redskaber der kan anvendes, herunder test.


  Under kapitlet "Tilskud"

  § 10, stk. 5. Med virkning fra den 1. januar 2017 fradrages i forbindelse med fastsættelsen af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. stk. 3, i 2017 et beløb til de frie grundskolers samlede bidrag til finansieringen af Undervisningsministeriets omkostninger i forbindelse med varetagelsen af opgaverne efter § 9 b, stk. 6, og § 9 d, stk. 6. Beløbet opgøres som det samlede bidrag til Undervisningsministeriet delt med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven. Det samlede bidrag til Undervisningsministeriet fastsættes på finansloven.