Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Julehilsen fra formanden

  2. december 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kære skoleledelser og bestyrelser

  Nu har vi altså jul igen ….
  … Og der er allerede gået mere end en måned siden foreningens årsmøde. Jeg vil gerne sige tak for et, efter vor opfattelse, rigtigt godt årsmøde. Tak til alle jer, der deltog, - det er fantastisk at mærke det fællesskab, der er mellem foreningens skoler. Selvom vi er forskellige, så er der en grundopfattelse af uddannelse og dannelse, som vi har tilfælles. Det mærker man tydeligt i de dage, årsmødet varer – tak for det.

  Der er sket meget siden.

  Ny Undervisningsminister

  Vi har fået ny minister på undervisningsområdet. En ny minister, men absolut ikke en for os ukendt politiker, idet vi har haft et godt samarbejde med Merete Riisager gennem hendes tid som undervisningsordfører for LA. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og bemærker, at regeringsgrundlaget har et afsnit, der beskriver de frie grundskoler således:

   ”De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen og udgør en vigtig del af det danske skolesystem. De er med til at skabe et mangfoldigt uddannelsessystem, hvor forældre kan vælge et skoletilbud med f.eks. et særligt pædagogisk eller værdimæssigt fokus, samtidig med at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilskuddet til de frie grundskoler er hævet på både finansloven for 2016 og efterfølgende finansloven for 2017. Regeringen ønsker at hæve tilskuddet yderligere.

  Regeringen vil derudover ved en målrettet forhøjelse af koblingsprocenten forbedre de frie grundskolers ressourcer til elever med særlige behov.”

  I forbindelse med ministerskiftet vil jeg benytte lejligheden til at rose vores afgående minister, Ellen Trane Nørby. Hendes engagerede indsats for skoleområdet, hvor de frie grundskoler har været medtænkt, har været meget positiv. Vi har generelt følt os godt behandlet, også på de områder, hvor vi ikke lige har haft samme holdning til politikken, som ministerens. Vi takker derfor for 1½ år med en minister for at byde en ny velkommen, - det bliver formodentligt godt.

  Tilskud

  Vi var, som vi også meddelte på årsmødet, ikke de største optimister i forbindelse med en opskrivning af koblingsprocenten allerede i år, men havde dog en lille forhåbning om, at der i forhandlingerne kunne falde en enkelt procent af i sidste øjeblik. Overraskelsen var derfor stor, da kontorchefen fra Undervisningsministeriet ringede i samme øjeblik, som Claus Hjort trådte ud gennem glasdørene, for at fortælle, at der igen i år var afsat yderligere 2 procentpoint. På 2 år er vi derved kommet tilbage til det udgangspunkt, vi havde før den såkaldte ”genopretningsplan”. Den balance, der i mange år har været mellem udgifterne i folkeskolen og tilskuddet til de frie grundskoler, er nu blevet genoprettet.

  På årsmødet meddelte vi, i foreningens beretning, at hvis koblingsprocenten steg, så ville vi gerne allokere den første procent til fripladser. Vi er stadig af den overbevisning, at stigningen bør få den afsmittende virkning, at skolepengene på skolerne bør stagnere, og at der bør afsættes flere midler til støtte for de forældre, der er økonomisk trængte. Vi kan kun henstille til skolerne om at foretage sådanne tiltag, idet det ikke har været muligt at opnå enighed med de øvrige skoleforeninger til direkte at afsnøre midler til fripladstilskuddet.

  Stigningen i statstilskuddet gav, man kan næsten sige som forventet, en reaktion fra forskellige vinkler. Det kan for nogen være svært at forstå, at vi blot er vendt tilbage til en god balance, og at vort tilskud altid vil være mindre end gennemsnitsudgiften til en elev i folkeskolen. Underligt, for navnet koblingsprocent burde fortælle det hele. Hermed nogle få tal til forståelse af området: I den kommune, der har den laveste udgift pr. folkeskoleelev i 2016. koster en årselev ca. 48.000 kr. Til sammenligning er finanslovstaksten for en elev i en fri grundskole 42.500 kr. (udgiften i den kommune, der har den højeste takst er knap 100.000 pr. elev). Det kommunale tilsvar, altså det beløb kommunen tilbagefører til staten, for hver elev der går i en fri grundskole, er i 2016 kr. 34.017.

  Modstandere bruger ofte det argument, at det er urimeligt, at de frie grundskolers tilskud stiger, mens folkeskolen udsultes. Det er ikke korrekt. Siden 2010 er udgiften pr. elev i folkeskolen steget med 9,5 % og det seneste år med 4,7 %. Det er i orden, hvis nogen ideologisk mener, at der ikke bør være frie skoler, men lad os diskutere på reelle tal og på, hvilken værdi skolerne har for børnene, for forældre og for det danske samfund.

  Under alle omstændigheder må vi forvente, at den tilbageførte koblingsprocent sammenholdt med et stigende elevtal i sektoren vil føre til, at mange vil tænke, at det er berettiget at stille krav.

  Tilsyn

  De ændringer, der er foreslået på det frie skoleområde omkring skærpelse af tilsynet, bliver helt sikket vedtaget i begyndelsen af december og vil for nogle af bestemmelserne få virkning fra det nye kalenderår. Vi vil på foreningens hjemmeside redegøre for de enkelte områder, når loven er vedtaget. Samtidig er vi i en intens dialog med ministeriet om implementeringen af loven og de tilhørende bekendtgørelser. Vi drøfter specielt de certificerede tilsynsførendes opgaver og hvilke indikatorer, der kan opsættes i forbindelse med tilsynet med ”frihed og folkestyre-bestemmelsen”. Vi er ikke altid enige med ministeriet, dog føler vi, at der bliver lyttet til os, og vi har også kunnet konstatere, at vore indvendinger har medført ændringer.

  Også på områderne vedr. klageorgan ifm. mobning, undervisning af flygtningebørn og Børnekonventionen arbejder vi videre med ministeriet. Vi håber, at der på alle områderne bliver fundet løsninger, vi kan være tilfredse med, - under alle omstændigheder kæmper vi for at undgå snærende og begrænsende lovgivning.

   Danmarks Private Skoler

  Sammenlægningen med de private gymnasier blev vedtaget på både vort årsmøde og på Private Gymnasier og Studenterkursers repræsentantskabsmøde. På den baggrund arbejder vi nu med at få alle de praktiske foranstaltninger på plads. Det gælder hjemmeside, information til vore samarbejdsparter, information til offentligheden, etc. Og så skal vi vænne os til at sige Danmarks Private Skoler, men mon ikke det kommer til at gå meget nemt.

  På foreningens vegne vil jeg slutte med at takke for endnu et begivenhedsrigt og spændende år i de frie skolers tjeneste. Tak til alle jer på og omkring skolerne, der hver dag i et forpligtende fællesskab præget af holdninger, medbestemmelse og tydelige værdier giver konkrete bud på, hvad uddannelse og dannelse er.

  På bestyrelsens, sekretariatets og egne vegne ønskes I en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

  Karsten Suhr, formand