Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsynsplan 2016/17

  12. april 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en plan for det samlede tilsynsarbejde i 2016 med virkning ind i året 2017. Her følger planen for det statslige tilsyn med de frie grundskoler:

  De frie grundskoler har frihed til at tilrettelægge skolens undervisning, så den passer til skolens egenart og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer med tilsynet, om skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes vurderer styrelsen, om skolerne overholder friskolelovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene. Styrelsens tilsyn omfatter skolernes undervisning og overholdelse af de krav, som fremgår af friskoleloven og tilskudsbekendtgørelsen for frie grundskoler.

  Styrelsen har ansvar for at føre et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie skoler. Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

  Risikobaseret tilsyn

  Styrelsen vil i 2016 gennemføre screeninger af de resultater, som eleverne på de frie grundskoler opnår ved folkeskolens prøver og af elevernes overgang til ungdomsuddannelser.

  Metode: Med henblik på at udvælge skoler med de største faglige udfordringer bliver skolerne screenet med udgangspunkt i følgende indikatorer: · Resultater fra folkeskolens 9.-klasseprøver. · Elevernes overgang til ungdomsuddannelse. · Socioøkonomisk reference for folkeskolens 9.- klasseprøver, der viser, hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

  Udvælgelse af skoler: Styrelsen udvælger de skoler, der har de laveste karaktergennemsnit eller overgangsfrekvenser til en nærmere undersøgelse, og holder resultaterne op imod folkeskolens resultater. Skoler, der er udvalgt til tilsyn, vil blive bedt om at redegøre for indsatser i forhold til deres undervisningstilbud, eksempelvis elevernes faglige progression og resultat af evaluering af skolens samlede undervisning. Styrelsen vil vurdere redegørelserne, herunder i forhold til opfyldelsen af stå- mål-med-kravet.

  De frie skolers foreninger bliver orienteret om, hvilke skoler styrelsen henvender sig til som led i det risikobaserede tilsyn. Skoleforeningerne ligeledes blive orienteret ved afslutningen af tilsynet.

  Tematisk tilsyn – skolernes tilsynserklæring

  Alle frie grundskoler, der har en forældrevalgt certificeret tilsynsførende, skal hvert år offentliggøre en gældende tilsynserklæring. Tilsynserklæringer skal opfylde en række formkrav, som skal indgå som oplysninger i tilsynserklæringen. En gældende tilsynserklæring er en tilskudsbetingelse. Det er styrelsens erfaring, at en større del af skolernes tilsynserklæringer ikke opfylder de krav, der gælder ifølge bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler. Formålet med at føre tilsyn med, om skolerne lever op til de gældende krav for tilsynserklæringer, er at understrege formkravene for skolerne og for de tilsynsførende. Det er styrelsens vurdering, at tilsynet generelt vil kunne bidrage til en styrkelse af form og indhold i tilsynserklæringerne, som dermed kan tillægges en større værdi.

  Ved stikprøve udtages i 2016 et antal skoler med henblik på at vurdere skolens tilsynserklæring, herunder: · Om erklæringen lever op til de gældende krav til tilsynserklæringens indhold. · Hvordan skolerne vurderes af den tilsynsførende. Den enkelte erklæring vurderes samlet i forhold til form, indhold og kvalitet. Skolerne får som opfølgning på tilsynet en orientering om resultatet af tilsynet og vejledes fremadrettet i opfyldelsen af de gældende krav. De respektive tilsynsførende vil blive kopiorienteret, når der udsendes breve til de omfattende skoler.

  Tilsyn med frihed og folkestyre

  Der er i foråret 2016 indgået en aftale om styrket kvalitet på de frie grundskoler mellem regeringen og regeringens støttepartier. Med aftalen skrives demokratisk dannelse ind i friskoleloven, og både det lokale tilsyn og ministeriets tilsyn med skolernes overholdelse af friskolelovens krav om at forberede eleverne til frihed og folkestyre styrkes.