Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsynet med de frie grundskoler strammes op

  17. marts 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen (Venstre) har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om ændringer af tilsynet med de frie grundskoler.

  Tilsynet har været et varmt emne et stykke tid – først var de tilsynsførendes uvildighed oppe at vende, og senest er ”Frihed og folkestyrekravet” blevet omdrejningspunkt, da nogle muslimske friskoler kom i søgelyset efter en række kritiske TV2-udsendelser om dele af det muslimske samfund.

  Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr, siger om aftalen: ”Det er Danmarks Privatskoleforenings opfattelse, at enkelte justeringer af tilsynsordningen kan være til gavn for sektoren. Det vigtigste er, at der fortsat er en grundlæggende forståelse af, at frie grundskoler er forældrenes skoler – ikke statens. Vi hæfter os ved, at aftalepartierne bakker op om den frie skoletradition som en central mulighed i det danske uddannelsessystem, og at de anerkender, at de fleste frie grundskoler gør det godt.”

  Omfattende tilsyn med frie grundskoler

  Tilsynet med de frie grundskoler var allerede før aftalen mere omfattende end det, der føres med folkeskolen. Staten fører tilsyn med skolernes overholdelse af love og regler, skolernes økonomi og undervisningens kvalitet. Ministeriet har både før og efter aftalen mulighed for at føre almindeligt, tematisk eller – i kritiske tilfælde - skærpet tilsyn med en fri grundskole. Ministeriet kan de facto lukke skolen ved at fratage skolen tilskuddet. Aftalepartierne har ønsket yderligere redskaber, der kan medvirke til, at de få udfordrede skoler retter op på kvaliteten.

  Karsten Suhr siger: ”Vi har altid sagt, at Ministeriet er velkommen på vores skoler. Vi ønsker kvalitet og den bedste uddannelse af vores børn til gavn for samfundet. Det er en del af vores skolers DNA”.

  Fokus på demokratisk dannelse

  Aftalepartierne ønsker med justeringer af tilsynet at øge fokus på demokratisk dannelse og styrke opmærksomheden på skoler med problemer i forhold til frihed og folkestyre-kravet.

  Karsten Suhr siger om dette: ”Det er altid en væsentlig målsætning for Danmarks Privatskoleforening at sætte ”frihed og folkestyre” på dagsordenen. Frie grundskoler skal i henhold til loven forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.” Han tilføjer: ” For mange privatskoler ligger ”demokratisk dannelse” som en implicit del af skolens værdier og hverdag. Vi vil gerne kaste lys på, hvordan privatskolerne bidrager til at forberede eleverne til frihed og folkestyre i selve undervisningen, i skolens øvrige aktiviteter og i skolens kontakt med den enkelte elev og klasse.”


  Aftalen lægger op til følgende ændringer eller opstramninger af tilsynet:

  ”Demokratisk dannelse” skrives ind i lov om frie grundskoler, således at § 1, stk. 2, 2. pkt. fremover vil lyde ”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

  Det statslige tilsyn skal have et styrket fokus på skolernes overholdelse af kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

  Styrelsens tilsyn med undervisningen på en skole under skærpet tilsyn vil fremover have styrket fokus på, om undervisningen ikke alene opfylder stå mål med-kravet, men også bidrager til skolens opfyldelse af frihed og folkestyre-kravet. Det vil navnlig gælde skolens undervisning i dansk og dansk som andetsprog, historie og samfundsfag samt undervisningen i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

  Med henblik på at kunne vurdere, hvordan skolens bestyrelse og skolen generelt forholder sig til frihed og folkestyre-kravet, indføres der mulighed for som led i et skærpet tilsyn med fokus på frihed og folkestyre-kravet at indsætte en ekstern observatør på skolens bestyrelsesmøder, eventuelle generalforsamling og forældremøder, ligesom eventuelle dagsordener, referater mv. fra bestyrelsesmøder, forældremøder mv. gennemgås. Der vil samtidig være fokus på, om bestyrelsens medlemmer som lovpåkrævet behersker dansk i skrift og tale.

  Styrelsen vil fremover som led i et skærpet tilsyn med fokus på frihed og folkestyre-kravet kunne afholde samtaler med elever uden tilstedeværelse af skoleleder/lærere.

  Endelig vil styrelsen som led i et skærpet tilsyn med en skole med fokus på frihed og folkestyre-kravet kunne inddrage erfaringer og observationer fra kommunens medarbejdere.

  Der skal ske en videreudvikling af det indikatorbaserede tilsyn med indikatorer for frihed og folkestyre.

  Kortere valgperioder for tilsynsførende. Valgperioden ændres fra den nuværende periode på højst fire år til en valgperiode på højst to år.

  Det vil fremover kun være muligt at være tilsynsførende i tre perioder for den samme skole.

  Kredsen af personer, der ikke kan vælges som tilsynsførende for en skole udvides, således at det ikke vil være muligt for tidligere ansatte, elever, bestyrelsesmedlemmer eller forældre på en fri grundskole at være tilsynsførende for skolen.

  Valgbarheden for den tilsynsførende begrænses for en karensperiode på tre år efter, at den pågældendes virke i forhold til skolen er ophørt.

  Skolerne forpligtes til at indberette deres tilsynsførende til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen vil føre et register over de tilsynsførende.

  En tilsynsførende kan fremover som hovedregel kun føre tilsyn med maksimalt fem skoler ad gangen.

  Der indføjes et antal obligatoriske underpunkter i tilsynserklæringen i forhold til skolens opfyldelse af frihed og folkestyre-kravet.

  Tilsynserklæringerne ensrettes i et digitalt format, som egner sig til databehandling. 

  Undervisning om vigtigheden af den tilsynsførendes uvildighed og om frihed og folkestyre styrkes i certificeringsuddannelsen for tilsynsførende og i det kortere uddannelsesforløb, der sikrer mulighed for gen-certificering.