Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny prøveplan

  25. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 25.04.13

   
  Ministeriet har her til eftermiddag offentliggjort den nye prøveplan.
   
  Prøveterminen vil blive fastsat til perioden den 13.-23. maj 2013.
   
  Den nye prøvetermin vil blive fastsat ved bekendtgørelse. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vil snarest informere skolerne yderligere om bekendtgørelsens indhold.
   
  Skolerne bedes være opmærksomme på følgende:
  De skriftlige prøver skal afholdes på de nye fastsatte tidspunkter.
  De skriftlige prøver må kun gennemføres på de fastsatte prøvedatoer i prøveterminen den 13.-23. maj 2013. Den tidligere skriftlige prøvetermin vil blive ophævet.
   
  Offentliggørelse af udtræk af prøver:
  Skolerne vil snarest muligt modtage yderligere information fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om offentliggørelse af udtræk.
   
  Håndtering og opbevaring af prøveopgaver til brug ved folkeskolens skriftlige prøver:
  De prøveopgaver og tilhørende materiale, som skolerne har modtaget til brug ved folkeskolens skriftlige prøver den 2.-16. maj 2013, vil skulle benyttes til afholdelse af prøverne i den nye prøvetermin den 13.-23. maj 2013.

  Skolerne skal således fortsat opbevare og håndtere prøvematerialet til de skriftlige prøver på betryggende vis. Brug af prøvematerialer eller anden offentliggørelse heraf kan medføre erstatningskrav. Ligeledes kan offentliggørelse af prøvemateriale medføre udskydelse af prøveafholdelsen eller annullering af resultaterne af de skriftlige prøver.

  De digitale prøver i biologi og geografi:

  De digitale prøver i biologi og geografi vil blive gennemført som planlagt. Datoerne for de to prøver er ikke ændret. Skoler, som har booket tid til digitale prøver, vil kunne beholde deres tid og skal ikke foretage sig yderligere.

  Standpunktskarakterer:

  De sidste standpunktskarakterer gives umiddelbart før de skriftlige prøver, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 6. I forlængelse heraf kan skolerne som vanligt og ud fra den kommende nye skriftlige prøvetermin fastsætte lokale retningslinjer for lærernes afgivelse af standpunktskarakterer.

  Skolerne gøres i øvrigt opmærksomme på, at skolens leder kan beslutte, at de sidste standpunktskarakterer i de fag eller dele af fag, der ikke afsluttes med en skriftlig prøve, først gives umiddelbart inden de mundtlige prøvers påbegyndelse, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 6.

  Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver vil blive ændret:

  For at afbøde lockoutens mulige konsekvenser for prøverne vil prøvebekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver blive ændret. Den ændrede bekendtgørelse vil give mulighed for en række lempelser for prøverne på 9. og 10. klassetrin, således at skoler og elever vil blive frigjort for eventuelle regler, som indeholder krav, der kan være svære at opfylde som følge af lockoutens udstrækning.

  Ændringerne vil omfatte:

  1. Elevens deltagelse i samtalerunde
  Elever, som ønsker at deltage i samtalerunde inden den skriftlige prøve i dansk i 9. klasse, skal normalt vælge dette senest 1 uge inden første skriftlige prøvedag. Skolelederen vil med den ændrede bekendtgørelse kunne beslutte, hvornår eleven senest skal tilkendegive ønske om at deltage i samtalerunden.

  2. Skolens valg af prøveform
  Skolens leder vil med den nye bekendtgørelse kunne ændre beslutning om brug af prøveform B for den mundtlige prøve i dansk på 9. klassetrin og den mundtlige prøve i 10. klasse i matematik, så prøveform A benyttes i stedet. Skolelederen vil kunne beslutte, at omvalg af pædagogiske grunde alene gælder for visse elever. Ændring af prøveform vil skulle meddeles eleverne senest 2 uger før prøvens afholdelse.

  3. Tid til elevens forberedelse i synopseprøverne i dansk og ved de mundtlige prøver i fremmedsprog
  I forbindelse med de mundtlige synopseprøver i dansk i 9. og 10. klasse skal en elev efter lodtrækning af fordybelsesområdet, som finder sted tidligst 10 skoledage inden, de skriftlige prøver begynder, have 10 under- visningslektioner til at arbejde med sit fordybelsesområde og prøvegrundlag.

  Prøvebekendtgørelsen vil blive ændret, så det ikke længere er et krav, at eleven skal have 10 undervisningslektioner til arbejdet med sit fordybelsesområde. I stedet vil antallet af undervisningslektioner kunne fastsættes af skolelederen efter samråd med eleven, hvor der tages hensyn til den enkelte elevs behov for fordybelse i det valgte stof.

  Tilsvarende vil gælde for de mundtlige prøver i fremmedsprog, hvor prøvevejledningerne angiver 8-10 undervisningslektioner til elevens ar- bejde med sit emne og prøvegrundlag.

  4. Redegørelser og undervisningsforløb i matematik, prøveform B, på 10. klassetrin
  Den ændrede prøvebekendtgørelse vil give mulighed for, at lodtrækning og valg af redegørelser og undervisningsforløb efter skolens valg kan ske senere i prøveperioden. Valg af redegørelser og lodtrækningen vil skulle ske senest 10 kalenderdage før prøvens afholdelse.

  5. Opgørelse af tekstopgivelser
  Skolerne vil blive fritaget for kravet til, hvordan en normalside opgøres. Skolelederen kan beslutte, at opgørelsen af en normalside sker på grund- lag af et skøn. Ændringen vil alene have til formål at give lærerne forenk- lede arbejdsgange i deres udarbejdelse af opgivelser. Der vil ikke være fravigelser i opgivelsernes omfang.

  6. Fremsendelse af materiale til censor ved mundtlige prøver
  Den ændrede prøvebekendtgørelse vil give mulighed for, at materiale til de mundtlige prøver skal være censor i hænde senest 5 kalenderdage inden eksaminationens afholdelse.

  Skolerne bør trods denne ændring skulle tilstræbe, at censor som vanligt har materialet 14 kalenderdage før eksaminationens afholdelse. 

  De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:
   
  Mandag den 13. maj
  kl. 9.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl. 13.30-16.30 Engelsk FS10
   
  Tirsdag den 14. maj
  Biologi udtræksfag FSA kl. 13.00-17.00 Dansk, skriftlig fremstilling FS10
   
  Onsdag den 15. maj
  Geografi udtræksfag FSA kl. 13.00-17.00 Matematik FS10
   
  Torsdag den 16. maj
  kl. 9.00-10.00 Matematiske færdigheder FSA kl. 10.00-13.00 Matematisk problemløsning FSA
   
  Fredag den 17. maj
  kl. 9.00-10.00 Dansk, retskrivning FSA kl. 10.00-10.30 Dansk, læsning FSA
   
  Tirsdag den 21. maj
  kl. 9.00-12.00 Engelsk udtræksfag FSA
   
  Onsdag den 22. maj
  kl. 9.00-12.00 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl. 13.00-16.00 Tysk FS10
   
  Torsdag den 23. maj
  kl. 9.00-12.00 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl. 13.00-16.00 Fransk FS10
   
  De mundtlige/praktiske prøver:
  Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 3. juni - onsdag den 26. juni 2013.
   
  Beskikkede censorer ved de praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 24, dvs. i perioden tirsdag den 11. juni – torsdag den 13. juni 2013.
   
  Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 25, dvs. i perioden mandag den 17. juni - torsdag den 20. juni 2013.