Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lærerstuderendes praktik i de frie grundskoler

  22. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Samarbejde med de lærerstuderende og læreruddannelserne er overordenligt givende for vores skoler. Det er i alles interesse, at lærerstuderende fortsat har mulighed for at komme i praktik på en fri grundskole. Det kræver for fremtiden lidt benarbejde.

  I forbindelse med reformen af læreruddannelsen 2013 blev praktikordningen også ændret. Det indebærer, at de enkelte professionshøjskoler og kommuner skal indgå partnerskabsaftaler, der formulerer de overordnede visioner og rammer for praktiksamarbejdet med skolerne. Frie skoler nævnes ikke i teksten og at de frie skoler er ikke nødvendigvis medtænkt som praktikskoler fremover. 

  Dette nødvendiggør, at skolerne er mere opsøgende overfor læreruddannelsesstederne, såfremt de ønsker at modtage praktikanter.


  Aftalen mellem professionshøjskolerne og kommunerne:

  Den 24. maj 2013

  Aftale om samarbejde mellem professionshøjskoler og kommuner om praktik i læreruddannelsen

  1. Indledning og formål

  I forbindelse med reform af læreruddannelsen er det et erklæret mål at få ”mere folkeskole i læreruddannelsen” og skabe en bedre praktik, hvor de kommende lærere forberedes bedre på undervisningssituationen1.

  Reform af læreruddannelsen, aftaletekst af 1. juni 2012.

  Med det formål at skabe bedre og mere fleksible rammer for praktik i læreruddannelsen ønsker Uddannelsesministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) at indgå en aftale om professionshøjskolernes samarbejde med kommuner og skoler om varetagelse af praktikopgaver i læreruddannelsen. Med aftalen skal samarbejdet i højere grad understøtte målet om en styrket praksisforankring af læreruddannelsen og målrette brugen af de ressourcer, der afsættes til praktik.

  Aftalen indgås med hjemmel i § 26, stk. 3, i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 467 af 8. maj 2013 (LEP-loven). Som følge af aftalen ophæver Uddannelsesministeriet Cirkulære om statens godtgørelse af kommunernes og de private skolers udgifter til praktik i læreruddannelsen (CIR nr. 22020 af 16. august 1993).

  2. Praktikpladser

  I henhold til § 26, stk. 1, i LEP-loven er kommunerne forpligtede til at stille egnede praktikpladser til rådighed for uddannelsen til lærer i folkeskolen.

  3. Partnerskabsaftaler om praktik

  Der etableres et forpligtigende samarbejde mellem de enkelte professionshøjskoler og de enkelte kommuner. Samarbejdet skal medvirke til en styrkelse af læreruddannelsen ved at skabe rammer for, at folkeskolens virke og praksis gøres til genstand for de studerendes læring i læreruddannelsen gennem en tilknytning til praksis i undervisningsfagene og gennem en styrket praktik.

  Samarbejdet udmøntes i en partnerskabsaftale om praktik. På baggrund af principielle drøftelser mellem ledelserne i kommunen og på professionshøjskolen bliver der i partnerskabsaftalen formuleret overordnede visioner og rammer for samarbejdet, som derefter kan konkretiseres i specifikke aftaler om praktik mellem den enkelte professionshøjskole og den enkelte praktikskole.

  Partnerskabsaftalen omhandler som udgangspunkt samarbejde om faget praktik, der udgør 30 ECTS (svarende til et ½ studieårsværk) i læreruddannelsen. Partnerskabsaftalen kan derudover indeholde aftaler om anden praktikvirksomhed, fx praksissamarbejde forstået som et kontinuerligt samarbejde mellem en gruppe studerende, deres undervisere på uddannelsesinstitutionen og lærere, elever og ledelse i praktikskolen.

  Partnerskabsaftalen skal desuden fastsætte opgaveomfang, ansvarsfordeling samt rammer for evaluering og kvalitetssikring af praktikken.

  For partnerskabsaftaler mellem professionshøjskoler og kommuner samt de specifikke aftaler mellem professionshøjskoler og de enkelte skoler gælder, at udgifterne til praktikvirksomhed afholdes inden for den økonomiske ramme, som fastsættes på de årlige finanslove, jf. pkt. 5.

  Partnerskabsaftalerne kan endvidere indeholde en plan for kompetenceudviklingen af skolernes praktiklærere, bl.a. med henblik på at understøtte målsætningerne for uddannelse af praktiklærere samt anvendelsen af de midler, der til formålet er blevet overført til kommunerne over bloktilskuddet, herunder 9,3 mio. kr. i 2002, 13,6 mio. kr. i 2003 og 2004 samt en fast bevilling fra 2005 på 4,2 mio. kr. (jf. aktstykke nr. 203 af 19. juni 2002)2. Udgiften til kompetenceudvikling af praktiklærere forudsættes afholdt inden for det afsatte bloktilskud.

  Alle beløb er angivet i 2013-niveau.

  4. Professionshøjskolernes godkendelse af praktikskoler

  I henhold til § 13 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 231 af 8. marts 2013) godkender professionshøjskolen de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet. Det sker på grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen udarbejder i dialog med de kommuner, der indgår i praktiksamarbejdet. Kvalitetskravene udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikken samt inden for den økonomiske ramme for professionshøjskolernes godtgørelse af praktikskolernes samlede udgifter til praktikvirksomhed, jf. pkt. 5.

  Kommunerne beslutter alene hvilke folkeskoler, der kan fungere som praktikskoler.

  5. Godtgørelse af udgifter til praktik

  I henhold til § 26, stk. 3, i LEP-loven godtgør professionshøjskolerne praktikskolerne de særlige udgifter, der er forbundet med praktikvirksomhed.

  Professionshøjskolernes godtgørelse af skolernes særlige udgifter til praktik udbetales til kommunerne, som herefter administrerer midlerne i forhold til de enkelte praktikskoler. Den godtgørelse, professionshøjskolerne udbetaler til kommunerne, svarer til det refusionstaksameter, som professionshøjskolerne modtager fra staten.

  Med finansloven for 2013 er refusionstaksten fastsat til 29.900 kr. pr. årsværk (jf. § 19.31.02). Med et praktikindhold på 30 ECTS svarer det til, at rammen for professionshøjskolernes godtgørelse af den kommunale udgift til praktikvirksomhed i 2013 udgør 14.950 kr. pr. studerende. Den samlede udgift til praktik pr. studerende kan således ikke overstige dette beløb.

  24. maj 2013

  I forbindelse med reform af læreruddannelsen har Uddannelsesministeriet og Kommunernes Landsforening, KL, indgået en aftale om samarbejde mellem professionshøjskoler og kommuner om praktik i læreruddannelsen.

  Aftalen indebærer, at de enkelte professionshøjskoler og kommuner fremover skal indgå partnerskabsaftaler, der formulerer de overordnede visioner og rammer for praktiksamarbejdet med skolerne.

  Aftalen skal således sikre, at praktiksamarbejdet i højere grad understøtter målet om en styrket praksisforankring i den nye læreruddannelse samt sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, der afsættes til praktikken.

  Partnerskabsaftalerne skal bidrage til, at der sættes fokus på folkeskolens praksis og konkrete udfordringer i forbindelse med de studerendes læring i læreruddannelsen, ligesom praktiksamarbejdet kan medvirke til at udvikle folkeskolens praksis i den enkelte kommune.

  Ud over samarbejdet om den ordinære praktik kan partnerskabsaftalerne også give plads til, at læreruddannelserne i samarbejde med skolerne kan eksperimentere med andre former for praksissamarbejde, for eksempel i tilknytning til undervisningsfagene på læreruddannelsen.

  Kommunale udgifter til kompetenceudvikling af praktiklærere (vejlederuddannelse eller anden kursusaktivitet), afholdes uden for rammen af refusionstaksameteret. Udgifter til kompetenceudvikling kan afholdes af de midler, kommunerne årligt modtager via bloktilskuddet, jf. pkt. 3.

  For kommunernes udgift til praktikvejledning gælder endvidere, at denne er reguleret i gældende ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen” mellem KL og LC, eller hvad der måtte træde i stedet herfor.

  6. Opfølgning på samarbejde om praktik

  Der etableres et forum med deltagelse af relevante parter, som årligt drøfter samarbejdet om praktik i læreruddannelsen mellem professionshøjskoler, kommuner og praktikskoler.