Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nyt CFU-forlig - hvad skal de frie grundskoler være opmærksomme på?

  17. februar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Finansministeriet og de faglige organisationer i staten (CFU) er nået til enighed om rammerne for et forlig på statens område (”CFU-aftalen”). De aftalte løn- og ansættelsesvilkår gælder for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 og omfatter ca. 185.000 ansatte - herunder lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler. Nedenfor følger en gennemgang af de punkter i forliget, der har mest betydning på vores område.

  Lønregulering

  Den generelle lønforhøjelse: Der er aftalt følgende generelle lønforhøjelser på samlet 3,57 % over 3 år:

  Pr. 1. april 2015 ydes en generel lønforhøjelse på 0,27 %
  Pr. 1. april 2016 ydes en generel lønforhøjelse på 0,80 %
  Pr. 1. april 2017 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 %
  Pr. 1. december 2017 ydes en generel lønforhøjelse på 1,50 %

  Reguleringsordningen: Formålet med ordningen er at sikre en parallel lønudvikling på det statslige og det private område. Med den nye CFU-aftale er det bestemt, at ordningen skal fortsætte med visse ændringer. Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2015 og 1. april 2017 og er suspenderet pr. 1. april 2016. Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen i 2015 er 0,23 % og 0,70 % i 2017.

  Privatlønsværnet: Som noget nyt indføres der et værn mod, at statens lønudvikling ligger højere end den private sektors i overenskomstperioden 2015-2018. Privatlønsværnet udmøntes pr. 1. april 2016, 1. april 2017 og 1. december 2017 og sker som en 100 pct.-regulering.

  Reststigninger: Begrebet eret udtryk for delønstigninger, der udspringer af lokal løndannelse i overenskomstperioden – dvs. udover de generelle lønreguleringer. Med CFU-aftalen skønnes det, at denne del af lønudviklingen vil udgøre 2,10 % i den 3-årige periode (med 0,70 % årligt).  

  Forældreorlov

  Med den nye CFU-aftale er parterne blevet enige om, at fædre skal have ret til en uges ekstra lønnet barselsorlov i forhold til de nuværende regler. Det betyder, at fædre herefter vil have ret til løn i samlet 7 ud af de 32 ugers forældreorlov. For moderen er reglerne uændrede, og her vil det derfor stadig gælde, at moderen har ret til løn i 6 uger af de 32 ugers forældreorlov (hertil kommer de 6 ugers lønret, som forældrene frit kan dele). Ændringerne har virkning for børn født den 1. april 2015 og derefter.

  ATP-bidrag

  Pr. 1. januar 2016 forhøjes det generelle ATP-bidrag fra 270 kr. pr. måned til 284 kr. pr. måned, og denne regulering er der taget højde for i det indgåede CFU-forlig.

  Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde arbejdspladserne imellem

  Aftaleparterne er blevet enige om at gøre en fælles indsats for at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Derudover skal der gennemføres et projekt med henblik på at styrke det lokale og centrale samarbejde arbejdspladserne imellem. Konkret skal det ske ved at etablere partsrådgivning, partsfælles informationsmøder på tværs af arbejdspladser samt stille fælles uddannelse til rådighed for ledere og tillidsrepræsentanter.

  Opsparingsdage

  ”Opsparingsdage” optræder som et nyt begreb i CFU-aftalen og dækker over afspadseringstimer, der er optjent ved at konvertere over/-merarbejde. Arbejdsgiveren kan fremover fastsætte et maksimum for hvor mange timer, der kan konverteres til opsparing - dog minimum 74 timer. Opsparingsdagene skal afholdes efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen og afspadsering, der én gang er konverteret til opsparing kan ikke senere tilbageføres og udbetales kontant (medmindre der er ikke-afviklede opsparingstimer ved ansættelsesforholdet ophør).

  For en detaljeret gennemgang af samtlige punkter i CFU-forliget kan forligsteksten downloades her.

  Øvrige forhandlinger

  Som nævnt opridser CFU-aftalen den generelle ramme på statslige område, og omfatter også lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Tilbage henstår nu forhandlingen af selve organisationsaftalen for samme gruppe af medarbejdere på de frie grundskoler for perioden 2015-2018, og denne forhandling vil ske med udgangspunkt i den netop indgåede CFU-aftale. I den forbindelse vil særligt arbejdstidsbestemmelserne være en central del af forhandlingerne. Danmarks Privatskoleforening vil vende tilbage med relevant information herom i den kommende tid.  For en detaljeret gennemgang af samtlige punkter i CFU-forliget kan forligsteksten downloades her: