Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Stor succes med møder om ny overenskomst m.v.

  15. maj 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 15.05.13

  Stor succes med informations- og dialogmøder

  I sidste og forrige uge turnerede foreningens formand, sekretariatschef og konsulenter landet rundt og afholdt syv informations- og dialogmøder for skolernes ledelser og bestyrelser om afslutningen på lockouten, om de ting skolerne skal forholde sig til allerede inden sommerferien og om konsekvenserne af den nye overenskomst.

  Møderne var et kæmpe tilløbsstykke. Således var 123 af foreningens 136 medlemsskoler repræsenteret ved møderne. Det viser skolernes interesse for de betydelige ændringer, som vil ske på skolerne de kommende år som konsekvens af den lov, der blev vedtaget af folketinget efter næsten en måneds konflikt.

  Inden sommerferien

  Ud over en redegørelse for foreningens ageren under lockouten, blev der på møderne gjort opmærksom på de ting, som skolerne bør forholde sig til inden sommerferien. Det drejer sig bl.a. om de økonomiske jokere, der kan dukke op som konsekvens af lockouten, herunder opgørelse af arbejdstid. Kompensation til elever og forældre blev også dagsordensat, eksempelvis i form af indhentning af ”tabt” undervisning. Foreningens synspunkter omkring tilbagebetaling af skolepenge og tilskud blev også fremlagt.

  Der er dog ingen tvivl om, at punktet ”Ny overenskomst” gav stof til de fleste af drøftelserne på møderne.

  Lønsystem august 13

  Den første konsekvens af den nye overenskomst bliver ikrafttræden af nyt lønsystem.

  1. august 2013 bortfalder alle midlertidig løndele, dvs. OK08-tillæg og garantiløn. I stedet kommer et permanent lønsystem med 4 løntrin, samt et permanent ikke-pensionsgivende OK08-tillæg. Dette suppleres 1. august 2014 med et seniortillæg på kr. 2.800 årligt, som kompensation for den udfasede seniorordning.

  Fortolkning af løntrin 4

  Hvordan reglerne vedr. beregning af det nye ”trin 4-tillæg” skal fortolkes er fortsat til drøftelse. Sammen med de øvrige skoleforeninger afholder Danmarks Privatskoleforening i disse dage møder med Moderniseringsstyrelsen om netop dette emne. Så snart at reglerne er afklaret bliver skolerne informeret.

  Arbejdstid på en ny måde

  Som konsekvens af den ny overenskomst træder en ny arbejdstidsaftale i kraft pr. 1. august 2014.

  Den indebærer, at alle indgåede lokale aftaler, akkorder, puljer og kutymer ophæves. Det er herefter som udgangspunkt skolens ledelse, der foretager planlægningen af arbejdstiden.

  Arbejdsbetingelser for både ledelse og lærere vil således ændre sig ganske betydeligt i løbet af det kommende år. Man kan vælge at se det som en mulighed eller en udfordring. Få bestemmelser om arbejdstiden giver mulighed for en lokal rammesætning, der passer til skolens værdier, strategier og mål.

  Kurser i planlægning af arbejdstid

  Hvordan planlægges arbejdstiden fremover på skolen? Der skal bruges tid på at finde en løsning, der er til gavn for skolen som helhed. I hvilket omfang og hvordan kan skolens lærere inddrages i planlægningen?

  Til september indbyder Danmarks Privatskoleforening, fire steder i landet, til kursus/workshops om planlægning af arbejdstid.Danmarks Privatskoleforening vil vejlede skolerne i forhold til planlægning af arbejdstiden samt give mulighed for dialog med ledere, der allerede har erfaringer med planlægning af arbejdstid efter de nye bestemmelser. En del af kurset fungerer som workshop, hvor skolernes konkrete planlægning og udfordringer i forbindelse med arbejdstiden bliver sat på dagsordenen.

  Kurserne i arbejdstidsplanlægning udbydes via DP’s hjemmeside i slutningen af denne uge.

  Sekretariatet står som altid til rådighed for information og konsulentbistand, ligesom nyheder og vejledninger løbende vil blive lagt op på vores hjemmeside.

  123 af foreningens 136 medlemsskoler var repræsenteret ved møderne.