Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering fra Ministeriet om de væsentligste ændringer i prøvebekendtgørelsen pr. 1.1. 2016

  15. januar 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har d. 13. januar 2016 udsendt denne orientering:

  Denne mail er målrettet skolens leder, den prøveansvarlige og de relevante fagpersoner på jeres skoler, der fører til folkeskolens prøver, og kan derfor med fordel videresendes til disse personer.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udstedt en ny prøvebekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Prøvemappen www.uvm.dk/fp bliver i løbet af uge 2, 3 og 4 opdateret jævnfør den nye prøvebekendtgørelse.

  Bekendtgørelsen er udarbejdet som opfølgning på lov nr. 747 af 1. juni 2015 om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.). Bekendtgørelsen indeholder tillige en række ændringer, der realiserer nogle af de initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver, som folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014.

  Nedenfor følger en kort redegørelse for de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen. Ændringspunkterne er oplistet på en sådan måde, at de følger systematikken og bestemmelserne i bekendtgørelsen.

  • Udelukkende identifikation af elever ved hjælp af prøvenummer (UNI-Login). Der er indført en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 3, stk. 5, der skal sikre, at eleverne aflægger skriftlige prøver med deres UNI-Login i stedet for som i dag under eget navn. UNI-Login er et personligt log-in, der blandt andet gives til undervisere og elever, og som sikrer adgang til en lang række nationale pædagogiske tjenester og websteder. De nærmere regler om UNI-Login er fastsat i bekendtgørelsens § 4, hvortil der henvises. Den nye ordning har til formål at sikre fuld objektivitet ved bedømmelsen af skriftlige besvarelser ved folkeskolens skriftlige prøver, således at der ikke opstår tvivl om censors uafhængighed.
  • Elever vil fra skoleåret 2016/2017 ikke kunne aflægge 9. klasseprøven i fysik/kemi. Der er foretaget ændringer i reglerne for 10.- klasseprøver, jf. § 8, stk. 1, og stk. 3. Elever i 10. klasse vil, som konsekvens af at den bundne prøve i 9. klasse i fysik/kemi erstattes af en bunden fælles 9.-klasseprøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi, jf. nedenfor, fra og med skoleåret 2016/2017 ikke længere kunne aflægge 9.-klasseprøven i fysik/kemi, men kun 10.-klasseprøven i fysik/kemi.
  • Ikke længere muligt at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler. § 23, stk. 2, i den ophævede bekendtgørelse omhandlede skolens leders ret til undtagelsesvist at beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler. Denne bestemmelse ophæves. Ændringen er sket som opfølgning på de 12 initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver, som folkeskole-forligskredsen blev enige om i november 2014. 
  • Ved flerfaglige prøver skal skolens leder sikre, at eksaminator og censor tilsammen besidder de nødvendige kompetencer. Med den nye prøvebekendtgørelse tilpasses reglerne om bedømmere. Ved bedømmelse af flerfaglige prøver skal skolens leder sikre, at eksaminator og censor tilsammen besidder kompetence i de fag, der aflægges prøve i. Den hidtidige mulighed for at beslutte, at der skal være lige mange eksaminatorer og censorer ophæves. Det bemærkes i den forbindelse, at reglerne i bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse finder anvendelse ved bedømmelsen.
  • Skriftlige prøver bedømmes alene af en beskikket censor. Fra og med prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016 bedømmes prøver med skriftlig besvarelse alene af en statslig beskikket censor i stedet for som i dag af både elevens faglærer og en statslig beskikket censor. Dette gælder skriftlige prøver i både 9. og 10. klasse. Formålet med den nye bedømmelsesordning ved de skriftlige prøver er at frigøre lærerressourcer med henblik på, at lærerne kan bruge mere tid sammen med eleverne med fokus på læring.  Parallelt med indførelsen af den nye bedømmelsesordning indføres der en mulighed for, at censorerne, kan drøfte elevernes besvarelser med andre censorer.
  • Adgang til internettet ved skriftlige prøver i dansk er en valgfri prøveform til maj 2016 og obligatorisk fra maj 2017. Prøven i skriftlig fremstilling i dansk er ændret, således at eleverne fremover har adgang til internettet under prøveaflæggelsen. Det vil ikke være tilladt for eleverne at kommunikere med andre over internettet under prøveaflæggelsen. Prøveformen vil være valgfri i prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016, samt i prøveterminen december-januar i skoleåret 2016/2017. Til disse prøveterminer vil skolerne således fortsat have mulighed for at tilmelde sig prøven i dansk skriftlig fremstilling uden adgang til internettet, jf. § 70, stk. 2. Der vil være tale om forskellige prøvesæt afhængig af prøveformen. Prøven i dansk, skriftlig fremstilling med adgang til internettet, vil være obligatorisk fra og med prøveterminen maj-juni i skoleåret 2016/2017. Prøven i dansk, skriftlig fremstilling uden adgang til internettet kan således sidste gang aflægges i prøveterminen december-januar 2016, hvorefter den ophæves.
  • Ny fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi. Der er udformet en ny prøve, hvori fagene fysik/kemi, biologi og geografi indgår, jf. bilag 1, afsnit I, pkt. 5. Der er tale om en bunden praktisk-mundtlig prøve for alle elever i 9. klasse, der erstatter den nuværende bundne prøve i fysik/kemi, som aflægges ved afslutning af undervisningen på 9. klassetrin. Prøven indføres fra prøveterminen maj-juni i skoleåret 2016/2017, men skolerne kan frivilligt vælge at afholde prøven allerede i prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016, jf. § 70, stk. 3. Ved at give skolerne denne valgfrihed tilgodeses både de skoler, der har de nødvendige forudsætninger for at afholde den nye prøve allerede i indeværende skoleår, samt de skoler, der har brug for længere tid til at forberede sig og tilpasse undervisningen til den obligatoriske prøve til næste skoleår. Den gældende prøve i fysik/kemi kan således sidste gang aflægges i prøveterminen december-januar 2016/2017, hvorefter den ophæves.
  • Ny udtræksprøve i faget fysik/kemi. Der etableres en ny skriftlig udtræksprøve i faget fysik/kemi, jf. bilag 1, afsnit II, pkt. 9. Prøven til udtræk i fysik/kemi indgår i gruppen af naturfaglige prøver til udtræk og har til formål at afprøve elevernes fagspecifikke færdigheder og viden inden for faget. Udtræksprøven i fysik/kemi indføres samtidig med den bundne fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi, det vil sige fra prøveterminen maj-juni i skoleåret 2016/2017. Udtræksprøven vil dog have virkning og gælde for de skoler, der frivilligt vælger at afholde den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi allerede i skoleåret 2015/2016, jf. § 70, stk. 3 og 4.
  • Obligatorisk afholdelse af digitalt selvrettende prøver. Et af de 12 initiativer, som folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014, er, at det fremadrettet skal være obligatorisk for alle skoler at afholde digitale prøver. Med bekendtgørelsen skal prøverne i biologi og geografi aflægges som obligatorisk digitalt selvrettende prøver fra og med prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016, jf. bilag 1, afsnit II, pkt. 10 og 11. Skolerne kan således ikke fremover vælge at afholde disse prøver på papir. Bestemmelserne understøtter målsætningen om øget brug af it ved folkeskolens prøver. Bedømmelse af disse digitale selvrettende prøver sker automatisk i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings digitale prøveafviklingssystem, jf. nærmere herom i § 51, stk. 2.
   Det vil ved prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016 endvidere være muligt for skolerne at afholde følgende 9.-klasseprøver frivilligt som digitalt selvrettende prøver: Matematisk prøve uden hjælpemidler, jf. bilag 1, afsnit I, pkt. 2.3-2.7, dansk læsning og retskrivning, jf. bilag 1, afsnit I, pkt. 1.4-1.9, og fysik/kemi, jf. bilag 1, afsnit II, pkt. 9. Sidstnævnte prøve finder kun anvendelse for de skoler, der vælger at afholde den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi allerede i prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016, jf. ovenfor samt § 70, stk. 4. Hvis skolen vælger at aflægge disse prøver på papir, skal prøven bedømmes af en kvalificeret lærer udpeget af skolens leder, dog ikke holdets faglærer.
  • Ophævede bekendtgørelse. Ved prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016 vil det herudover være muligt for skolerne at afholde del a (læsning og sprogbrug ) i 10. klasseprøven i dansk, skriftlig fremstilling som digitalt selvrettende prøve. Denne digitalt selvrettende prøve er et pilotprojekt. Hvis skolerne vælger af aflægge hele prøven i FP 10 dansk, skriftlig fremstilling, på papir, skal hele prøven inklusiv del a bedømmes af en beskikket censor. Hvis skolerne vælger at aflægge del a som digitalt selvrettende prøve, skal skolerne videreformidle resultaterne fra prøvesystemet til den beskikkede censor, så disse resultater kan indgå i den samlede bedømmelse af prøven.
  • Projekt- og produktorienterede prøver i historie, samfundsfag og kristendom. Ved prøveterminen maj-juni 2014/2015 fik skolerne mulighed for valgfrit at anvende projekt- og produktorienterede prøver i historie, samfundsfag og kristendomskundskab i 9. klasse. Prøveformen indebærer, at eleverne op til prøveaflæggelsen skal udarbejde et produkt, der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Selve produktet skal ikke indgå i bedømmelsen. Med bekendtgørelsen bliver de projekt- og produktorienterede prøver permanentgjort og finder dermed anvendelse som en obligatorisk prøveform fra prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016. De nye prøver fremgår af bilag 1, afsnit II, pkt. 13-15.