Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Bestyrelsens samarbejde

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde på en privatskole findes i lovgivningen om frie grundskoler og lov om private gymnasier. Derudover er der bestemmelser i skolens vedtægter, der bl.a. fastlægger bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at have en række spilleregler for bestyrelsens arbejde, og de fleste bestyrelser har da også en forretningsorden med bestemmelser om fordelingen af opgaver og kompetence mellem bestyrelse og skolens daglige ledelse. Man kan med fordel beskrive retningslinjer for hvad, hvordan og hvornår bestyrelsen og skoleledelsen skal gøre hvad. Det er ligeledes her at bestyrelsen kan indskærpe tavshedspligten overfor bestyrelsens medlemmer samt de øvrige deltagere der måtte være til stede ved bestyrelsens møder. At bestyrelsens arbejde er tilrettelagt ud fra en mere eller mindre fast skabelon sikrer også kontinuitet trods eventuel løbende udskiftning i bestyrelsen.

  Bestyrelsens organisering

  Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, og dette foregår på bestyrelsesmøderne, hvis interval det er hensigtsmæssigt at have en aftale om. Bestyrelsen har i princippet ingen særlige opgaver mellem de ordinære bestyrelsesmøder, med mindre man i bestyrelsen organiserer sig i underudvalg, fx økonomiudvalg, byggeudvalg, markedsføringsudvalg m.v.

  Mange bestyrelser har nedsat et forretningsudvalg, der typisk består af bestyrelsesformanden, næstformanden og skolens leder. Udvalget er et praktisk bindeled mellem bestyrelsen og skoleledelsen. Det kan forberede sager til bestyrelsen eller have egentlig handlekompetence.

  Information giver tryghed

  Skolens ledelse varetager den daglige ledelse af skolen, herunder personaleledelse og kontakten til elever og forældre. Faste procedurer for hvordan lederen orienteres, hvis ansatte, forældre eller elever henvender sig til bestyrelsesmedlemmer kan sikre den helt nødvendige tillid mellem bestyrelse og skoleledelse. Den optimale ledelse af skolen finder sted, hvor der er et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse. Klare aftaler om hvornår og hvordan og hvad, der informeres om fra skoleleder til bestyrelse og fra bestyrelse til skoleleder skaber gennemsigtighed og tryghed hos alle parter.

  Rammerne for arbejdet skal være på plads

  Rammerne for bestyrelsens arbejde skal være på plads. Det vil sige, at der ikke skal herske tvivl om bestyrelsens konstituering, valg af formand og regler for bestyrelsesmedlemmernes indtræden og udtræden af bestyrelsen. Møderne skal rammesættes således, at man med sikkerhed ved, hvem der har adgang til møderne, og at regler for beslutningsdygtighed og regler vedrørende habilitet og tavshedspligt kendes.

  Hvordan, hvornår og hvor tit og af hvem der indkaldes til bestyrelsesmøder skal være på plads, ligesom regler for dagsorden og referat skal være tydelige.

   

   

  Rammerne for bestyrelsens arbejde skal være på plads. Det vil sige, at der ikke skal herske tvivl om bestyrelsens konstituering, valg af formand og regler for bestyrelsesmedlemmernes indtræden og udtræden af bestyrelsen. Møderne skal rammesættes således,