Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Bestyrelsens og ledelsens ansvarsområder

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvem har ansvaret?

  En privat skole er i høj grad forældrenes skole. Det betyder, at det er skolens bestyrelse – som oftest består af forældre når der er tale om grundskoler – der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Skolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene.

  Ved private grundskoler er der altid mindst to i bestyrelsen, som er valgt af og blandt skolens forældre, men på langt størstedelen af de private grundskoler er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne forældre.

  Bestyrelser ved gymnasier, studenterkurser og private HF kurser har ofte en sammensætning af eksterne bestyrelsesmedlemmer som ikke nødvendigvis indebærer forældrerepræsentanter. Til gengæld er der krav om en elevrepræsentant som, afhængig af den konkrete vedtægt, kan tildeles fuld kompetence i bestyrelsen (stemmeret mm.).

  For de skoler hvor der er såvel en grundskole som en gymnasieafdeling, skal bestyrelsen mindst have to repræsentanter valgt af og blandt forældrene.

  Bestyrelsen på en privatskole, uanset om det er en grundskole eller et gymnasie el.lign., har flere vigtige opgaver. Først og fremmest er man som bestyrelsesmedlem en del af skolens øverste og overordnede ledelse. Konkret har man sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer det overordnede ansvar for administration og økonomi samt ansættelse og afskedigelse af skolens ledere samt uddelegering af kompetence f.eks. ift. ansættelse af faste medarbejdere. En sådan delegering bør i øvrigt være skriftlig.

  Bestyrelsen har endvidere den helt særlige opgave, at fastholde, fortolke og udvikle skolens værdigrundlag. Dette sker i tæt samvirke med ledelse, lærere og øvrige medarbejdere.

  Det er bestyrelsens opgave at sikre, at skolen har en kompetent og handlekraftig ledelse. Som bestyrelsesmedlem på skolerne bør man bakke op om skolens ledelse og medvirke til, at alle spørgsmål vedrørende den daglige ledelse af skolen, herunder personaleledelsen og kontakten til forældrene, sker gennem ledelsen. Ledelsen har naturligvis en tilsvarende forpligtelse til at orientere bestyrelsen om alle væsentlige forhold, som vedrører skolens hverdag.

  Når der er uro på en skole, er det som oftest fordi, der er en manglende tillid mellem bestyrelsen og ledelsen/lederen, eller der er mistillid mellem ledelsen og (grupper af) medarbejdere.

  Reglerne om bestyrelsens sammensætning, arbejdsopgaver mm. findes i vedtægtsbekendtgørelserne, som beskriver statens krav til skolens budget-, regnskabs- og revisionsforhold samt kravene til forældrekredsens sammensætning og opgaver. Bestyrelsen skal sikre, at skolen er velorganiseret, har godkendte vedtægter og opfylder tilskudsbetingelserne. Bestyrelsen er formelt arbejdsgiver for skolens ansatte, den skal fastsætte skolepengenes størrelse og har ansvar for skolens budget, regnskab og revision.

  Bestyrelsesmedlemmerne kan og bør i øvrigt spørge ind til alle spørgsmål, der vedrører skolen.

  Der skal være en klar aftale med ledelsen om, hvilke sager og opgaver der kommer på bestyrelsens bord. Konkrete sager vedrørende enkelte elever eller medarbejdere hører som udgangspunkt ikke hjemme i bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem skal du altid sørge for, at alle henvendelser fra forældre mv. angående den daglige undervisning mv. lander hos dem, der ved hvad det drejer sig om, nemlig lærerne eller ledelsen. Det er dem, der skal løse problemet.

  Bestyrelsens og ledelsens fælles ansvar

  Der er store individuelle forskelle på, hvor mange årlige bestyrelsesmøder der holdes på den enkelte private skole, og hvilke opgaver bestyrelsen behandler. På de fleste skoler ligger ledelsesopgaven primært i hænderne på den daglige ledelse, og bestyrelsens opgaver er først og fremmest af strategisk karakter. Det betyder, groft sagt, at bestyrelsen – i samarbejde med ledelsen – drøfter mål og visioner, skolens udviklingsstrategi samt forhold for de rammer (fysiske og økonomiske) der gælder for skolen. Skolens ledelse – under bestyrelsens ansvar – tager sig af det indholdsmæssige, f.eks. undervisning, pædagogik, personaleledelse og den daglige drift og økonomi.

  Samarbejdet mellem skolens leder og formanden for bestyrelsen er afgørende. Skolens leder har et klart behov for at møde opbakning fra formanden, da der er store forventninger til en privatskoleleders handlekraft. Lederposten er ensom, ikke mindst i konfliktsituationer, og især formanden har en forpligtelse til at sikre sig, at lederen har det nødvendige overskud til at løse opgaverne.      

  En privat skole er en selvejende institution. Det betyder, at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der har ansvaret for institutionens drift. Alle skolens midler skal gå til undervisningen, og bestyrelsen må ikke modtage honorar for arbejdet. Der er klare regler om regnskab og revision, og det er bestyrelsens ansvar, at skolen hvert år kan sikre et overskud af driften til investering i fremtidig virksomhed, bygninger og inventar.

  Det er skolens bestyrelse – som oftest består af forældre – der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Privatskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse.