Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Betingelser, rammer og tilskud

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den frie grundskole som selvejende institution

  Frie grundskoler i Danmark oprettes som selvejende institutioner.

  At en fri grundskole er en selvejende institution betyder, at den drives uafhængigt af andre organisationer, selskaber, skolens stiftere mv.

  Den formue, som skolen måtte have, er ligeledes bundet i institutionen selv, og der kan ikke gøres krav mod denne fra medlemmer af forældrekredsen eller skolens bestyrelse. Skolens midler kan udelukkende gå til formålet, nemlig undervisning. Derudover har den selvejende institution en bestyrelse som øverste ansvarlig for institutionens drift og økonomi. Rammerne for skolens virksomhed findes i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Skolens økonomi

  Danmark har en meget lang tradition for, at staten bidrager økonomisk til drift af frie grundskoler. Dette bidrag udgør ca. 70 % af en fri grundskoles indtægter. For at skolen kan modtage dette tilskud, skal en række bestemmelser være opfyldt. Disse bestemmelser fremgår af Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  De øvrige ca. 30 % af skolens driftsomkostninger opkræves i form af forældrebetaling.

  Forældrebetaling

  For at en fri grundskole er berettiget til at modtage driftstilskud fra staten, er det en betingelse, at skolen har andre indtægter ud over driftstilskuddet. Skolen skal selv skaffe midler svarende til minimum 1/8 af det gennemsnitlige tilskud pr. elev. Dette betyder, at hvis staten giver et tilskud på fx 43.260 kr. pr. elev, skal skolen selv yderligere skaffe 1/8 heraf, dvs. kr. 5.408 pr. elev. Dette beløb skaffes normalt ved elevbetaling (skolepenge), hvor skolen fastsætter, hvad det skal koste at have en elev gående i skolen. Elevbetalingen skal være ens for alle elever på det samme klassetrin, men skolen kan differentiere, så det eksempelvis er billigere at have børn på de små klassetrin end på de store.

  Tilskudstyper

  Frie grundskoler, der er godkendt af Undervisningsministeriet,  modtager et undervisningstilskud og SFO-tilskud, som ydes med virkning fra august i det første skoleår. Desuden ydes bygningstilskud med virkning fra januar i det første skoleår. Endvidere kan skolen søge ekstra tilskud til specialundervisning, ligesom der er tilskud til vikarer ved medarbejdernes sygdom og barsel. Yderligere findes tilskudsordninger til særlige formål, såsom fripladser, befordring, sygeundervisning og fleksjobordninger.

  Undervisningstilskud

  Undervisningstilskuddet fremgår af finansloven som et gennemsnitligt tilskud, der ydes til frie grundskoler alt efter antallet af elever ved skolen.

  Bevillingen fordeles til skolerne efter en særlig beregningsmodel, der fastsætter takster som bruges til beregning af skolens tilskud. Størrelsen af skolens tilskud afhænger bl.a. af skolens størrelse (elevtal) og elevernes alder.

  Bygningstilskud og SFO-tilskud

  Udover driftstilskuddet ydes der også et bygningstilskud. For overhovedet at kunne modtage driftstilskud og drive undervisning i en fri grundskole, skal skolen råde over egnede bygninger eller lokaler. De lokaler, som en ny fri grundskole måtte eje eller have adgang til, skal godkendes til undervisningsformål. Dette gøres af kommunen og de lokale brand- og bygningsmyndigheder.

  SFO-tilskud

  Der ydes et tilskud til skolefritidsordningen pr. barn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse i fritidsordningen. Satserne for disse tilskud fastsættes også i finansloven.

  Fordelingssekretariatet – tilskud til vikar, friplads m.v.

  Foruden de statslige driftstilskud kan en godkendt fri grundskole også få andel i de tilskud, som i henhold til Lov om frie grundskoler administreres af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Det drejer sig om tilskud til vikarudgifter for lærere og pædagoger, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse og efteruddannelse m.v. Derudover yder Fordelingssekretariatet også tilskud til nedbringelse af skolepenge, den såkaldte ”friplads”- betaling, ligesom der ydes tilskud til fripladser i SFO´en. Der ydes også i begrænset omfang tilskud til elevernes befordringsudgifter. Fordelingssekretariatet er beliggende i Slagelse og de forskellige tilskudsmuligheder er omtalt på sekretariatets hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk. Sekretariatet yder også gerne råd og vejledning til den enkelte skole om tilskudsmulighederne og administrationen heraf.

  Tilskud til specialundervisning

  Skoler, der har behov for ekstra tilskud til specialundervisning, kan søge tilskud hertil. Tilskuddet administreres af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Ansøgninger om tilskud til specialundervisning skal være påtegnet af en skolepsykolog og i øvrigt være vedlagt relevante oplysninger, herunder skolens planer for indsatsen. Skolen samarbejder med PPR-kontoret i skolekommunen og har krav på samme betjening, som gives i folkeskolen.

  Skolens elevtal

  Skolens elevtal opgøres pr. 5. september. Elevtalsoplysningerne skal være attesteret af elevernes bopælskommune, ligesom hele materialet skal attesteres af skolens revisor. Oplysningerne skal indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning, som udsender skemaerne, der skal anvendes til anmodning om tilskud, i august måned.

  Det er en betingelse for modtagelse af statstilskud, at en fri grundskole har mindst 32 elever fordelt på børnehaveklassetrinnet. - 7. klassetrin pr. 5. september året før finansåret.

  For nyoprettede skoler er elevkravet dog mindre de to første år. I det første skoleår skal der være indskrevet mindst 14 elever pr. 5. september, og mindst 24 elever pr. 5. september det andet år.

  Udbetaling af statstilskud

  Statstilskuddet udbetales normalt hver måned forud, dog vil udbetaling af det første statstilskud for en nyetableret skole først ske i november/december måned, når Ministeriet har godkendt skolen og konstateret, at der er tilmeldt det krævede antal elever ved skolen.

  Skolen modtager på dette tidspunkt tilskudsbeløbet med virkning fra 1. august. Herefter vil skolen få udbetalt driftstilskud hver måned. Bestemmelserne om tilskud fremgår af Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

  Revision og regnskabsaflæggelse

  Frie grundskoler er underlagt Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v.,der stiller nærmere krav til aflæggelse af skolens regnskab. Derudover skal skolerne også overholde de retningslinier for revision, der findes i Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. At disse bestemmelser opfyldes af skolen, er en af bestyrelsens vigtigste opgaver at påse. Hvis en skole forvalter tilskudsmidler i strid med bestemmelserne, kan Ministeriet stille krav om tilbagebetaling af tilskud.