Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 
Titel
Overenskomster, arbejdstid, lokalaftaler
Prøver i 9. og 10. klasse
Selvevalueringsmodellen
10. klasse
Afholdelse af prøverne
Anmeld arbejdsskade
Ansættelsesbreve
Ansøgningsrunder tilskud
APV - arbejdspladsvurdering
Arbejdsbegrebet
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmiljørepræsentanten
Arbejdsskader
Arkivering
Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Årsnorm
Asbestregistrering
At "stå mål med"
Bedømmelse, afgangsbeviser, indberetning og evaluering
Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring
Brug af fotos
Censurbank
Certificering
Certificeringsuddannelsen
Cirkulære om arbejdstid og organisationsaftalen
Copydan fællesaftale
Dansk for tosprogede tilskud
Delmål
Delmål (Den frie grundskoles delmål for undervisningen)
Deltid
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse
Den tilsynsførende
Det obligatoriske emne: Uddannelse og job
Digitale læremidler
Døgnarbejdere
Eksamener på gymnasiale uddannelser
Elevernes undervisningsmiljø
Elevers fravær
Elevråd
Evalueringskrav
Evalueringskrav (Den frie grundskoles evalueringsforpligtigelse)
Fagene
Ferieregler
Folkeskolens Fælles Mål
Forældrenes samtykke
Forældrenes tilsyn
Forældresamarbejde
Forberedelse af prøverne, grundskoler
Forsikring
Frihed og folkestyre
Fripladskassen
Funktioner og tilsyn med lokaler
Fysisk arbejdsmiljø
Gymnasiejob.dk
Hjemmearbejde
Honorering af tilsynsførende
Hvem er hvem i arbejdsmiljøarbejdet på skolen?
Hvis undervisningen ikke vurderes god nok? Formel procedure
Hvordan gennemføres tilsynet?
Introduktionskurser og brobygning
KodaGramex fællesaftale
Kontorpersonale
Krav til undervisningen på en fri grundskole (LOF kap. 1)
Ledere, lærere og børnehaveklasseledere. Grundskolen.
Lejrskoler og studieture
Lokalaftaler
Lov 409
Love og regler for grundskoler
Love og regler for gymnasier
Løn og ansættelsesvilkår
Lønpolitik på privatskolen
Løntabeller og satser
Magtanvendelse
Mål for undervisningen
Medielicens
Ministeriets tilsyn
Ministeriets tilsyn
Modeller for organisering af arbejdstid
Mødevirksomhed
Når forældrene klager
Nationale test på frie grundskoler
Normalarbejdere
Nye skoler
Nyt løntrin 4
Opfølgning på opgaveoversigt
Opgaveoversigt
Ophavsret
Ophør af samarbejde mellem skole og hjem
Optag af elever
Optagelse.dk
Optagelseskrav
Organisationen af arbejdsmiljøarbejdet
Orlov (barsel mm.)
Overarbejde
Overenskomst for gymnasier
Pauser (lærernes)
Pausetidspuljen
Pædagogikum, gymnasier
Pædagogisk personale (BUPL)
Persondataforordning
PPR og de frie grundskoler
Prøvefag i 9. og 10. klasse
Prøver og censorater
Prøverne på de frie grundskoler
Psykisk arbejdsmiljø
Rådighedstjeneste
Regler og lovgivning
Regnskab
Rettigheder: Teater / Musicals
Revision
Samarbejde i organisationen
Samarbejde og informationsdeling ved skoleskift
Samlet vejledning om arbejdstid
Særlige feriedage
Selvevaluering som tilsynsform
Seniortid
SKI
Skolen som organisation
Skolens bestyrelse
Skolens bygninger
Skolens hjemmeside
Skoler med 1 - 9 ansatte
Skoler med 10 – 34 ansatte
Skoler med 35 og flere ansatte
Skolernes bestyrelser
Skolestart
Slutmål
Slutmål (Den frie grundskoles slutmål for undervisningen)
Støtteformer tilskud
Sygefravær
Sygeundervisning på frie grundskoler
Teknisk personale
Tidsregistrering
Tillidsrepræsentanten og øvrige tillidshverv
Tilrettelæggelse af prøverne, grundskoler
Tilskud
Tilskudstyper
Tilstedeværelsestid
Tilsyn med elevens alsidige personlige udvikling
Tilsyn med elever
Tilsyn med eleverne
Tilsyn med frie grundskoler
Tilsyn med frihed og folkestyrekravet
Tilsyn ved selvevaluering
Tilsynserklæringens indhold
Timetal
Tjenestemandscirkulæret
Tjenesteplaner
Tjenestlige sager og afskedigelser
Uddannelsesguiden
Uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner
Underretninger
Undervisning af danske børn i udlandet
Undervisningsbegrebet
Undervisningsplaner
Undervisningsplaner (Den frie grundskoles undervisningsplaner)
Undervisningsrelaterede opgaver
Undervisningstillæg
UU-vejledningen
Valg af tilsynsførende
Valgbarhed og inhabilitet. Hvem kan ikke være skolens tilsynsførende?
Værnsreglerne
Vedtægter for frie skoler og gymnasier
Vejledning "Sikkerhed og Kriseberedskab"
Vejledning: Den professionelle bekymring
Vikararbejde
Vikarkassen
Vold og trusler mod medarbejdere på skolen
Vuggestue, børnehave, SFO mv.